Ocena brak

Dopuszczalność skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Dopuszczalność drogi postępowania przed sądem administracyjnym jest obwarowana wieloma ograniczeniami, do których należy właściwość sądu administracyjnego, co jest uzasadnione podziałem kompetencji sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe.

Ustawa o NSA przyjmowała 2 przesłanki dopuszczalności skargi:

  • Wyczerpanie środków obrony na drodze przed organem wykonującym AP

  • Pierwszeństwo drogi administracyjnej – nie można wnieść skargi do sądu, jeżeli toczy się postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu lub innej czynności.

Ustawa – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ustanawia jedną przesłankę dopuszczalności skargi –wyczerpanie środków obrony przed organem wykonującym AP.

Przesłanką dopuszczalności skargi na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym jest wyczerpanie środków zaskarżenia ale pod warunkiem że służyły one w postępowaniu.

Należy zatem wyróżnić 2 sytuacje: po pierwsze, gdy przepis prawa procesowego reguluje środki zaskarżenia od decyzji, postanowienia, bezczynności w postępowaniu administracyjnym, a po drugie gdy przepis prawa procesowego nie przyznaje prawa do zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu czynności – do usunięcia naruszenia prawa.

W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

Wyczerpanie środków zaskarżenia nie jest przesłanką obowiązującą gdy skargę do sądu administracyjnego wnosi prokurator lub RPO.

Podobne prace

Do góry