Ocena brak

DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Zestaw dokumentów wykorzystywanych w sterowaniu przebiegiem produkcji. Dokumentacja ta może przykładowo obejmować: 1) przewodniki (instrukcje, np. zakładowa instrukcja kosztów); 2) rozdzielniki; 3) karty kompletacyjne; 4) dowody pobrania materiałów; 5) karty limitowe; 6) dowody przekazania wyrobów do magazynu Pw; 7) karty pracy; 8) karty zarobkowe; 9) karty instrukcyjne; 10) zlecenia produkcyjne; 11) rejestry zleceń; 12) karty kalkulacyjne zleceń; 13) raporty produkcji; 14) miesięczne rozliczenie zużycia materiałów.

Rozdzielniki to dowody pozwalające zbiorczo rejestrować np. koszty zużytych materiałów, wynagrodzeń, aby później je rozliczyć zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami, celem skalkulowania kosztu jednostkowego.

Karty kompletacyjne zawierają szczegółowe informacje dotyczące procesu technologicznego. Podają czas wykonania części składowych wyrobu i obciążenie tym wykonawstwem poszczególnych grup stanowisk.

Karty pracy służą do określenia, jakie czynności ma wykonać pracownik, w jakim czasie i za jakie wynagrodzenie. Po wykonaniu zadania pracownik przedstawia wykonany wyrób wraz z kartą pracy pracownikowi kontroli jakości, który stwierdza zgodność wykonania z procesem technologicznym lub wzorcem. Dane z karty pracy stanowią podstawę naliczenia zarobków pracownika.

Karty zarobkowe służą do miesięcznego zestawienia liczby przepracowanych godzin oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia każdego pracownika. Karty zarobkowe są podstawą sporządzenia listy płac.

Karty technologiczne są podstawowym dokumentem źródłowym zawierającym dyspozycje dotyczące rodzaju zadania produkcyjnego, rodzaju materiałów do produkcji, sposobu wykonania zadania, sposobu użycia narzędzi i urządzeń do wykonania zadania. Kartę technologiczną sporządza kierownik wydziału po otwarciu zlecenia produkcyjnego, na podstawie stosowanej technologii oraz ustalonych na jej podstawie norm czasowych i materiałowych poszczególnych operacji. Liczba egzemplarzy kart technologicznych odpowiada liczbie stanowisk pracy, na których przebiega proces produkcyjny.

Zlecenie produkcyjne to dyspozycja uruchomienia produkcji konkretnego wyrobu. Zawiera informacje o wyrobie (np. jego symbol, termin dostawy i odbioru). Zlecenie produkcyjne jest podstawą wystawienia kart technologicznych, kart pracy, pobrania materiałów do produkcji itp. Oznacza to, że zlecenie produkcyjne uruchamia procedurę tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej, normowania czasu pracy.

Karty kalkulacyjne zleceń otwierane są dla każdego zlecenia produkcyjnego. Pełnią one rolę kont pomocniczych do konta „Koszty produkcji” i stanowią podstawowe źródło informacji o przekroju przedmiotowym kosztów.

Raport produkcji ma na celu zestawienie wyników zleceń produkcyjnych w danym miesiącu i jest podstawą rozliczenia zużytych w produkcji materiałów. Opracowywany jest na podstawie kart pracy i dowodów przyjęcia wyrobów do magazynu  Pw. Oryginał raportu, wraz z rozliczeniami zużytych materiałów za okresy miesięczne i kompletem dokumentów poszczególnych zleceń produkcyjnych, przekazuje się do komórki finansowo-księgowej. Kopia raportu pozostaje w komórce produkcyjnej (wydziale).

Miesięczne rozliczenie zużycia materiałów służy do bieżącej ewidencji pobranych do produkcji materiałów, jak również do porównania faktycznego zużycia z normami i rozliczenia różnic.

Podobne prace

Do góry