Ocena brak

DOGMAT

Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012

DOGMAT (gr. dogma = to, czego się naucza; pogląd, przekonanie, po­stanowienie) [1] Twierdzenie uzna­wane za podstawowe, niepodważalne lub należące do kanonu (teoretyczne­go, metodologicznego i edukacyjnego) pewnej szkoły lub orientacji filozoficznej (—> dogmatyzm). [2] W sta­rożytnym -» sceptycyzmie mianem dogmatyków  określano  wszystkich filozofów „twierdzących" — w odróż­nieniu od „powstrzymujących się od sądu"  (efektycy),  „poszukujących" (zetetycy) oraz „rozpatrujących" lub „rozważających" (sceptycy).  Za d. uchodziło tu więc każde uznawane lub głoszone twierdzenie (sąd): tak pozytywne, jak i negatywne. [3] W starożytnej Grecji i Rzymie pojęciem d. określano również postanowienie (decyzję lub dekret) wszelkich władz zwierzchnich, w tym głównie pań­stwowych. [4] W teologii katolickiej mianem d.  określa się najczęściej zasady wiary, uprzednio zdefiniowane przez sobór lub papieża, a następnie podane (zazwyczaj w sposób urzędo­wy i uroczysty) do wierzenia. [5] Rów­nież w obrębie innych religii i wie­rzeń przez d. rozumie się podstawo­we zasady wiary. [6] Potocznie za d. uchodzi wszelkie twierdzenie uznane w sposób bezkrytyczny lub na mocy autorytetu (osoby lub instytucji).

Podobne prace

Do góry