Ocena brak

DOCHODZENIE SPORNEGO OJCOSTWA

Autor /krakuska Dodano /14.12.2012

Badanie polega na określeniu i porównaniu genetye/nie uwarunkowanych cech i markerów ) grupowych matki, dziecka i domniemanego ojca. Określenie „marker grupowy" oznacza, że jego obecność można wykazać u pewnej liczby osób w badanej populacji. Cechy grupowe człowieka nie zmieniają się w ciągu jego życia, znany jest sposób ich dziedziczenia. Analiza porównawcza tych genetycznie uwarunkowanych markerów pozwala ustalać zależności dzie­dziczne między badanymi osobami. Badanie może dotyczyć:
■ Analizy klasycznych cech grupowych, a więc takich właściwości organizmów, które powsta­ją pod wpływem genów i są przekazywane dziecku przez biologicznych rodziców. Do dziedzicznie uwarunkowanych cech grupowych należą antygeny grupowe układu ABO występujące w krwinkach czerwonych (erytrocytach). Analiza tych cech wykazanych u dziecka, jego matki i domniemanego ojca oraz uwględnienic zasad ich dziedziczenia, pozwalają na przyjęcie ogólnej reguły, zgodnie z którą u dziecka nie może się pojawić cecha nieobecna u matki i u domniemanego ojca. Jeśli np. matka i pozwany posiadają grupę krwi A, dziecko nie może mieć grupy B; z kolei odwrotnie, jeżeli matka i domniemany ojciec posiadają grupę A lub B. dziecko może mieć grupę 0. Pozwany mężczyzna o grupie AB nie może być ojcem dziecka grupy 0.
.Analiza klasycznych cech grupowych obejmuje również inne znane antygeny erytroeytarne: MNSs. Rh. Kell, Jk (a.b), Fy (a,b). a także specyficzne białka surowicy krwi: związany z immunoglobulinami układ GM i haploglobiny (HP). W dochodzeniu ojcostwa analizie poddaje się również izoenzymy zawarte w krwinkach czerwonych - należą tu układy: ACP (kwaśna fosfataza krwinkowa), PGM (fosfoglukomutaz.a), ESD (eslcrazaD), GLO (gliokso-laza), GPT (aminotransferaza alaninowa), PGP (fosfataza fosfoglikolanowa). Do badań w dochodzeniu spornego ojcostwa włączono także antygeny układu zgodności tkankowej HLA (z angielskiegohuman leucocytes antigens) w loeus: A.B.C.
Wysoka wartość dowodowa badań klasycznych cech grupowych jest efektem włączenia do analizy jednocześnie dużej ilości układów, z których analiza każdego daje oddzielną wartość dowodową, sumującą się /.godnie / regułami statystycznymi do łącznej wartości.
■ Analizy polimorfizmu (wielopostaciowości) DNA. Podstawą analizy genetycznej opierają­cej się na badaniu DNA jest fakt, że każdy człowiek we wszystkich komórkach ciała zawierających jądro komórkowe posiada własną, odmienną od innych informację genetycz­ną (inny wzór DNA). Jedynie bliźnięta monozygotyczne (jednojajowe) posiadają jednakowe DNA. Wzór DNA we wszystkich komórkach ciała człowieka jest jednakowy, dziedziczony po połowie od matki i od ojca.
Badania hemogenetyczne wykazują odmienności w DNA właściwe danej osobie i pozwalają na dokonanie analizy porównawczej z innymi osobami. W dochodzeniu ojcostwa ocenia się, czy w DNA izolowanym z jąder komórkowych krwi dziecka, matki i domniemanego ojca. występują tc same fragmenty DNA. Z reguły stosuje dwie metody: RFLP (z angielskiego restriction fragment length polymorphism), czyli analizę polimorfizmu długości tzw. fragmentów restrykcyjnych DNA lub metodę PCR (z angielskiego polymerase chain reactioń) - reakcję łańcuchową polimerazy fragmentów DNA. Ta druga metoda pozwala na zwielo­krotnienie dowolnego fragmentu DNA w milionowych ilościach jego kopii, przez co teoretycznie wystarcza jedna komórka, której DNA można powielić w reakcji PCR, aby uzyskać wynik badania. W opiniowaniu o spornym ojcostwie przyjmuje się wyjściowo założenie „mater semper certa est" („matka jest pewna"), czyli że znana jest biologiczna matka dziecka. Zasada ta ma charakter wyłącznie prawny, nie wynika z gentyki.
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Zastosowanie badań klasycznych cech grupowych w przypadku spornego ojcostwa pozwala na pewne (100%) wykluczenie ojcostwa mężczyzny niesłusznie pozwanego. Analiza klasycznych cech grupowych nie pozwala jednak na potwierdzenie ojcostwa.
Włączenie do badań analizy polimorfizmu DNA pozwala na pełną indywidualizację człowieka. Każdy człowiek posiada bowiem własny, odmienny od innych wzór DNA. W oparciu o analizę DNA poprzez porównanie wzoru DNA pozwanego, dziecka i matki, można ojcostwo mężczy­zny w sposób pewny wykluczyć, ale także praktycznie można je potwierdzić (z bardzo wysokim prawdopodobieństwem równym 99,9999...%).
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
■ Dochodzenie spornego ojcostwa.
■ Badanie pokrewieństwa.
BADANIA POPRZEDZAJĄCE
Nie ma bezwględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Nie ma specjalnych zaleceń. Żadna z poddanych badaniom osób nie może mieć przetaczanej krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Dziecko winno mieć ukończone 6 miesięcy życia.
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
■ Przetaczanie krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy u którejkolwiek z osób poddanych badaniu.
■ Wiek dziecka.
■ Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).
JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Nie ma specjalnych zaleceń.
MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Niewielkie krwawienie lub krwiak w miejscu wkłucia igły.
Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku.

Podobne prace

Do góry