Ocena brak

Dochody powiatu

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Przepisy ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym ustalają dwa zasadnicze rodzaje dochodów powiatu, które można podzielić na stale i sporadyczne.

Do dochodów stałych powiatu zalicza się:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

2) subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat.

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez po­wiatowe służby, inspekcje i straże,

4) dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych po­wiatowych jednostek organizacyjnych,

5) dochody z majątku powiatu,

6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji.

Natomiast do dochodów sporadycznych powiatu można zaliczyć, np:

1) subwencję wyrównawczą z budżetu państwa,

2) dotacje z państwowych funduszów celowych.

3) spadki, zapisy i darowizny,

Gospodarka finansowa powiatu jest jawna; jawność dotyczy zarówno dochodów, jak i wydatków samo- rządu powiatowego. Kontrolę gospodarki finanso­wej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.

Podobne prace

Do góry