Ocena brak

Dochody gminy

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Wszystkim jednostkom samorzą­du terytorialnego zapewniony został udział w dochodach publicznych odpo­wiednio do przypadających im zadań.

Dochodami gminy są:

- wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od po­siadania psów),

  • wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, lokalnych i innych),

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wyso­kości 26,7% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowo­ści prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy,

- subwencja ogólna,

-dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budże­towych gminy,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na inne zadania zlecone ustawami,

- odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych,

- dochody z majątku gminy.

Oprócz wymienionych rodzajów dochodów gmin. dochodami tymi mogą być, np.:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- dotacje celowe z funduszów celowych,

- spadki, zapisy i darowizny.

 

Wśród niepodatkowych dochodów publicznych uzyskiwanych przez gminy występują, różnego rodzaju dotacje. Polegają, one na bezzwrot­nym i jednostronnym przekazaniu środków pieniężnych określonemu podmiotowi. Z reguły określony jest cel, na który owe środki są. przekazy­wane.

Podobne prace

Do góry