Ocena brak

Dochody budżetów samorządów terytorialnych 2005-2008 w gminie Modliborzyce

Autor /Atornedeere Dodano /05.05.2005

Spis treści:
Wstęp

1. Przedmiot i cel pracy
2. Hipotezy badawcze
3. Metodyka pracy
4. Układ pracy
5. Ocena źródeł i literatury
6. Podstawowe pojęcia

Rozdział I
Budżet publiczny

1.1 Pojecie budżetu
1.2 Historia powstania budżetu
1.3 Zasadnicze funkcje budżetu
1.4 Zasady budżetu
1.5 Struktura budżetu

Rozdział II
Dochody w jednostkach samorządu terytorialnego

2.1 Pojecie i istota samorządu terytorialnego
2.2 Rozwój samorządu terytorialnego na świecie
2.3 Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce
2.4 Samodzielność finansowa
2.5 Dochody gmin w Polsce
2.5.1 Dochody podatkowe
2.5.2 Opłaty i dochody z majątku gmin
2.5.3 Subwencje i dotacje
2.5.4 Dochody zwrotne
2.5.5 Inne dochody


Rozdział I
Budżet publiczny


1.1 Pojecie budżetu poprawiony

Pierwszym, który zdefiniował budżet był jeden z najbardziej znanych teoretyków budżetu Rene Stourm. W dziele swoim „Le budget” ustanowił zasady gospodarki budżetowej. Wnioskował ażeby istniały dwie odrębne części definicji budżetu: jedna stanowiłaby przewidywane roczne dochody i wydatki, druga - postać zatwierdzenia i aprobaty udzielanej rządowi. W Polsce dopiero po odzyskaniu niepodległości rozwinęła się teoria budżetu. Jedną z bardziej rozwiniętych definicji budżetu sformułował Tadeusz Grodyński ustalił, że budżetem są dochody i wydatki państwa zestawione w przyszłym, ściśle określonym czasookresie i ujęte są w związek wyrażający równowagę i zatwierdzony w granicy swojej działalności władzy wykonawczej powołanej konstytucyjnie przez władzę ustawodawczą. Definicja ta ma szereg zalet. Można do nich zaliczyć zestawienie zasad podstawowej technik budżetowych z wyeksponowaną konstytucyjną zasadą podporządkowania wykonawczej władzy parlamentowi. We współczesnej nauce polskiej definicje budżetu formułowane są bardzo często na scentralizowanych metodach działań państwa. Z kolei Karol Ostrowski, sprecyzował budżet, jako uchwalany plan finansowy, poprzez przedstawicielskie organy państwa, normujący zadania w zakresie kumulacji i podziału scentralizowanych zasobów pieniężnych w państwie, które przeznacza się na finansowanie państwowych potrzeb za pomocą bezzwrotnej metody, zgodnie z założeniami narodowego planu gospodarczego.
Wprowadzona definicja sformułowana przez Leona Kurowskiego, precyzuje szczegółowo budowę budżetu. Zgodnie z tą definicją: budżet państwa jest planem finansowym, tzn. aktem normatywnym, który określa środki finansowe, przeznaczone na realizację zadań państwa w ustalonym okresie. Plan finansowy jest projektowany i wykonywany przez ustalone organy zarządzająco - wykonawcze, a uchwalony jest i kwitowany poprzez organy państwowej władzy oraz obejmuje w odpowiednim układzie dochody i wydatki gospodarki budżetowej danym państwie.

Podobne prace

Do góry