Ocena brak

Dobre firmy kupują własne akcje

Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013

„Firma XYZ ogłosiła zamiar nabycia dwóch milionów własnych akcji. To muszą być bardzo wartościowe akcje, skoro kupuje je sam emitent!"

Takie jest powszechne przekonanie. Maklerzy giełdowi wykorzystują czasami tego rodzaju sytuację do sprzedaży. Makler informuje klienta, ten przekazuje wiadomość znajomemu i tak dalej. Wielu inwestorów zaczyna kupowrać takie akcje i w ciągu kilku dni ich cena znacząco rośnie.

Ogłoszenie zamiaru kupna własnych akcji bywa często dwuznaczne: kryją się za nim dobre wiadomości, ale także i nie najlepsze. Ogłoszenia takie wykorzystuje się czasem dla złagodzenia wpływu innych niepomyślnych wieści. Metoda łączenia dobrych wiadomości ze złymi jest często stosowana nawet przez największe korporacje, aby dać impuls dla wzrostu cen akcji. Strategia ta może być na tyłe skuteczna, że kursy znacząco rosną, mimo że złe wiadomości są napraw'dę poważne.

Czasami kończy się jedynie na ogłoszeniu o zamiarze odkupienia własnych akcji. Być może nawet był pierwotnie taki zamiar, ale okazało się, że są kłopoty finansowe i nie wystarczy środków' na przeprowadzenie całego przedsięwzięcia. Zdarza się, że firmy są oskarżane o fałszywe ogłoszenia o zamiarze odkupienia własnych akcji wr celu windowania ich ceny. Wprawdzie jest to czasami możliwe, ale zdecydowana większość działań zmierzających do odkupywania własnych akcji jest uczciwa.

Odkupywanie przez firmę własnych akcji może mieć wiele przyczyn. Generalnie uważa się to zjawisko za pozytywne, jeśli firma kupuje akcje normalną drogą lub jeśli sprawa dotyczy większej ilości akcji, na przykład 5, 10 procent lub naw'et większej ilości. W szczególności odnosi się to firm niewielkich i średnich.

Pozytywne skutki takiego przedsięwzięcia przedstawia William J. 0’Neil:

Zmniejsza to liczbę akcji zwykłych i sugeruje, że firma spodziewa się poprawy wyników sprzedaży i zysków w przyszłości... w rezultacie łączne zyski firmy będą dzielić się na mniejszą liczbę akcji, co automatycznie zwiększy zysk przypadający na jedną akcję5.

W końcu stycznia 1989 roku firma Union Pacific ogłosiła zasadniczą restrukturyzację obejmującą plan odkupienia aż 13 procent własnych akcji zwykłych. Spadająca dotąd ciągle cena tych akcji zareagowała natychmiast i wzrosła o 5,25 dolarów do poziomu 71,375 dolara. Kurs nabrał wigoru i zaczął rosnąć razem z całym rynkiem.

Odkupienie 13 procent akcji z pewnością było pozytywnym impulsem dla ich kursu. Zapowiedziano również inne ruchy restrukturyzacyjne. Było to połączenie posunięć polegających na wymianie części majątku, co miało zapewnić firmie w przyszłości większe zyski. Gdyby restrukturyzacja trwała nadal, a zyski wciąż się zwiększały, cena prawdopodobnie roslaby w dalszym ciągu.

Jest kilka powodów, dla których firma chce odkupywać własne akcje. Niektóre z nich są pozytywne z punktu widzenia inwestora, inne nie.

Akcje przy aktualnej cenie są niedowartościowane

Niedowartościowanie oznacza, że firma ma większą wartość niż ta, którą sugeruje cena rynkowa. Może to być przyczyna ogłoszenia zamiaru odkupienia własnych akcji. Jeśli tak, jest to bardzo pozytywna zapowiedź na przyszłość. Należy jednak pamiętać, że firma, która kupuje własne akcje, może zazwyczaj pozwolić sobie na trzymanie ich dłużej niż inwestor chciałby czekać na zyski.

Firma może potrzebować akcji dla zaspokojenia potrzeb pracowniczych

Nie jest to z pewnością negatywny sygnał, ale wcale też nie musi on oznaczać czegoś pozytywnego. Firmy potrzebują pewnej liczby akcji dla zaspokojenia potrzeb pracowniczych, na przykład realizacji planów emerytalnych lub innych. Pracownicy mogą zwykle kupować akcje w określonej liczbie po cenie niższej od rynkowej. Moment odkupywania akcji wynika w takim przypadku raczej z potrzeb samej firmy niż z bieżącej ceny akcji. Powyższy powód kupowania własnych akcji można uznać za raczej obojętny dla inwestora.

Firma może akumulować akcje w celu wycofania się z publicznego obrotu

Akumulacja powodowałaby dość regularny wzrost kursu takiej spółki. Ogłoszenie nie pojawiłoby się w takim przypadku, zanim spółka nie nabyłaby znaczącej liczby swoich akcji. W krótkiej perspektywie jest to sytuacja korzystna dla inwestora.

Firma może bronić się przed przejęciem

Może to prowadzić do nieprzyjemnej walki, którą firma może nawet wygrać, ale przypłaci to poważnym zadłużeniem. Może też dojść do sytuacji, kiedy firma zostanie zmuszona do zaciągania kredytów w celu odkupywania akcji od tego, kto chciał ją przejąć.

Właśnie taki los spotkał Unocal (dawniej Union Oił Company) w połowie lat osiemdziesiątych. Firma ta musiała zaciągnąć ogromny kredyt, aby uniknąć przejęcia. W rezultacie jej kurs spad! z poziomu 53 dolarów w roku 1985 do 15,6 dolara w 1986. Dopiero w 1989 roku ccna akcji Unocal powróciła do dawnych maksimów.

Ogłoszenie o zamiarze odkupywania własnych akcji może mieć wiele konsekwencji. W większości przypadków jest to posunięcie pozytywne

dla firmy i jej akcjonariuszy, głównie dzięki zwiększeniu zysków przypadających na akcję, co wynika automatycznie ze zmniejszenia liczby akcji znajdujących się w obrocie. Wkrótce po takim ogłoszeniu kurs zwykle rośnie, ale może też spadać, jeśli pojawią się niepomyślne wiadomości lub zaczną pogarszać się wyniki firmy.

Podczas hossy odkupywanie własnych akcji można traktować jako sygnał kupna, nawet jeśli spóźnimy się na początkowy wzrost kursu, istnieją bowiem wówczas silne przesłanki dla jeszcze większej zwyżki. Jest to także uzasadniony powód powiększenia już zajmowanej pozycji. To doskonały moment na dokupienie posiadanych już akcji. Warto rozważyć również w takim przypadku podniesienie docelowego poziomu ich sprzedaży, ponieważ w rezultacie odkupienia własnych akcji przez firmę natychmiast zwiększa się zysk na akcję.

Wprawdzie ogłoszenie dotyczące odkupienia własnych akcji przez firmę może stanowić pozytywmą wiadomość na każdym rynku, wzrostowym i spadkowym, ale dopiero analiza motywów kryjących się za takim posunięciem może określić jego znaczenie i potencjalny wpfyw na zachowanie kursu.

Inwestor powinien obserwować sytuację i sprawdzić, czy akcje są faktycznie odkupywane. Można też śledzić prasę lub zadzwonić do firmy z pytaniem o termin ostatecznego odkupienia akcji.

Jeśli zamiar odkupywania własnych akcji został zrealizowany tylko częściowo lub wcale, inwestor, który zamierzał je nabyć, powinien ponownie rozważyć sytuację i obserwować reakcję tynku.

Podobne prace

Do góry