Ocena brak

DOBRAWA, Dubrawka, Dąbrówka

Autor /Bertram Dodano /09.08.2012

zm. 977, Córka księcia czes. Bolesława I Okrutnego, żona -» Mieszka I, matka -> Bolesława Chrobrego, Adelajdy i Świętosławy, pierwsza chrzęść, księżna polska.

Przybyła do Polski w celu umocnienia przez małżeństwo z Mieszkiem (zawartego ok. 965) sojuszu z Czechami; wybór D. przez pogańskiego księcia pol. miał zapewnić Polsce dogodne warunki wejścia w świat kultury chrzęść, co dowodzi dalekosiężnej polityki oraz stanowi jeden z etapów realizacji planu przyjęcia chrześcijaństwa (chrzest Polski); nastąpiło utrwalenie dobrych stosunków pol.-czes., wzmocnienie pozycji księcia pol. wobec ces. Ottona I i margrabiów niem. oraz zapewnienie posiłków w wojnie Mieszka z niem. grafem Wichmanem (967) i margrabią Hodonem (972).

Przybycie D. wraz z duchowieństwem przyspieszyło decyzję przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka (966). W źródłach pol. (Gall Anonim nazywa ją christianlssima) i niem. (zwł. Thietmar) D. została przedstawiona jako księżna-aposto-łka nawracająca męża poganina; w czes. natomiast (Kosma) negatywnie, ze względu na niechęć do Mieszka; o wpływie D. na sprawy państw, świadczy zerwany po jej śmierci sojusz z Czechami; przypisuje się jej fundację kościoła NMP na Ostrowie Tumskim w Poznaniu oraz Świętej Trójcy i św. Wita w Gnieźnie.

 

Balzer (passim); A. Naegle, Kirchengeschichte Böhmens, W 1918,1 (passim); S. Zakrzewski, Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego, Wwa 1922; T. Lehr-Spławiński, Dąbrówka czy D.?, Język Polski 17 (1932) z. 4, 104-109; W. Taszycki, A jednak Dąbrówka, Język Polski 24 (1939) z. 3, 86-88; K. Buczek, PSB V 240-242; G. Labuda, Dąbrówka czy Dobrawfkja?, SO 18 (1939-47) 126-138; J. Otrębski, Imiona pierwszej chrześcijańskiej pary książęcej w Polsce, SO 18 (1939-47) 85-94; S. Rospond, Uwagi polemiczne o Mieszku, Masłowie i Dąbrówce, Onom 1 (1955) 168-184; S. Urbańczyk, H. Modrzewska, SSS I 333; J. Svoboda, Staročeská osobnijmena a naśe příjmení, Pr 1964 (passim); Z. Sułowski, Początki Kościoła polskiego, KwP I (passim); J. Żylińska, Piastówny 1 żony Piastów, Wwa 1967, 1975*, 17-21 ; S. Trawkowski, Monarchia Mieszka I i Bolesława Chrobrego, w: Polska pierwszych Piastów, Wwa 1968, 19743, 114-146; D. Borawska, O imię Dąbrówki, w; Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, Wwa 1972, 41-59; H. Łowmiański, Początki Polski, Wwa 1973, V 548-595; J. Dowiat, Dubrouka verni ad Miskonem. Geneza zapiski, w: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Wwa 1976, 123-128.

Podobne prace

Do góry