Ocena brak

Dobór partnera

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

W piśmiennictwie istnieją dwa przeciwstawne poglądy na temat doboru partnera. Dobór spowodowany może być podobieństwem wielu cech albo wzajemnym uzupełnieniem (komplementarność cech). Z wielu prac wynika, że podobieństwo cech psychicznych, upodobań i gustów wpływa na dobór osób na współmałżonków. Na ogół uważa się, że ostoją związków międzyiludżmi jest wzajemne zrozumienie, a nawet intuicja i umiejętności wczuwania się, Osoba

o takich cechach może wywoływać u partnera pozytywne reakcje przez swoją życzliwą postawę, co jest bodźcem do dostosowania własnych stanów emocjonalnychJ|m więcej stwierdzi się podobnych cech psychicznych, tym mają być lepsze prognozy na trwałość małs żeństwa.

Teoretycznie najlepszym rozwiązaniem byłaby średnia "fóżnica, gwarantująca kobiecie pewien stopieńe komplementamoścHl minii mum podobieństwa —1 mężczyźnie. O sukcesie w małżeństwie decyduje empatia, pełna akceptacja #iotwartość.

Uważa się, że do dojrzałości małżeńskiej potrzebna jest dojrzałość biologiczna, uczuciowapumysłowa i społeczna.

Istnieje też pogląd, że w doborze partnera małżeńskiego odgrywa rolę wizerunek własnego ojca lub matki. Rodzic płci przeciwnej, staje się wzorcem partnera, a rodzic tej samej płci wzorcem dla kształtowania własnych cech.

Najmniej niepowodzeń przeżywają ci, którzy wypośrodkowali wyS bór wśród czynników uczuciowychMrozumowych. Trudne są do uchwycenia obiektywne czynniki'wyzwalające zespół uzależnienia emocjonalnego a*5 ittimo wiełijpprób^wyjaśnień, które jednak nie odsłaniają całej prawdy o tym zjawisku.    *

Według teorii cybernetycznej ludzie dobierają się ze względu na dynamizm jednakowy. Układem idealnym byłby dobór oparty na przeciwieństwie dynamizmów (dynamizm dodatni z ujemnym). Partner w takim układzie posiada te cechy; 'których brakuje stronie przeciwnej i odwrotnie. Dobór taki przetrwałby całe życie, gdyby nie wystąpiły wielkie różnice w tempie ewolucji każdego z partnerów, U ludzi o przeciwstawnych dynamizmach podobieństwo z czasem się zmniejsza.

Wielu badaczy podkreśla rolę uczucia w doborze, inni wzajemne zaspokajanie potrzeb, jak potrzeba kontaktu emocjonalnego, więzi, akceptacji, życia seksualnego. Jeżeli zaspokojenie wzajemnych potrzeb jest wykluczone, będzie to złym rokowaniem na przyszłość. Struktura potrzeb może być różna. Trzeba podkreślić ważność wczesnego dzieciństwa dla rozwoju osobowości.

W trudnych sytuacjach powinno się przedłużyć okres znajomości wstępnej celem rozeznania sytuacji.

W wielu sytuacjach bardzo trudno jest ocenić, w jakim zakresie dwie osoby wykazują identyczność cech, a w jakim uzupełniają się wzajemnie. Korzystnie jest, jeżeli identyczne są poglądy na sprawę wychowania dzieci, gospodarowania pieniędzmi, wypełniania obowiązków domowych itp. Nie będzie natomiast korzystne, jeżeli oboje partnerzy mają skłonność do dominacji lub pełnienia tych samych ról społecznych. Jeżeli nie sięga zbyt daleko — korzystny jest kompromis polegający na wzajemnych ustępstwach i tolerancji. Nade wszystko powinna istnieć silna nadbudowa uczuciowa, pogłębiona przeżyciami seksualnymi, co niweluje wiele nieporozumień.

Małżeństwa rówieśnicze funkcjonują dobrze w pierwszym okresie współżycia, natomiast po kilku lub kilkunastu latach są zagrożone destrukcją więzi. Małżeństwa, w których mąż jest starszy o kilka lub kilkanaście lat, mogą mieć problemy w pierwszych latach związku, ale w dalszych zbliżają się do siebie.

Ogólnie trzeba stwierdzić, że każde małżeństwo przechodzi fazy krytyczne, pojawiające się około pierwszego roku, siedmiu i piętnastu lat małżeństwa. Wczesny kryzys występuje najczęściej z powodu złego doboru, następne kryzysy występują najczęściej z powodu obniżenia siły związku uczuciowego i braku satysfakcji seksualnej, a u starszych małżeństw — z powodu niezaspokojenia potrzeb osobistych. Przy silnym związku uczuciowym nie odczuwane są skłonności poligamiczne, zwłaszcza jeżeli utrzymywana jest stała stymulacja uczuciowa i stała więź emocjonalna, społeczna i seksualna.

Negatywne postawy interpersonalne w małżeństwie wiążą się z nie zaspokojonymi potrzebami obojga partnerów. Odgrywa też tutaj rolę zaburzona komunikacja między partnerami. Głównymi przyczynami niepomyślnego pożycia małżeńskiego w ostatnich,.Jatach były w Polsce: niedochowanie wierności małżeńskiej (31,5%), nadużywanie alkoholu (27,8%), niezgodność charakterów (23,8%) oraz niewłaściwy stosunek do członków rodziny (8,9%). Nie sprzyjają harmonijnemu życiu trudności ekonomiczne i mieszkaniowe, z jakimi borykają się młode rodziny. Najczęściej rozwodzą się małżeństwa bezdzietne lub, mające jedno dziecko. Najpoważniejsze skutki dla układu partnerskiego wywołują alkoholizm i choroba psychiczna. Wówczas występują zaburzenia więzi emocjonalnych i prawidłowych interakcji. Poza tym każda przewlekła choroba stanowi zagrożenie, między innymi dla układu partnerskiego.

Chcąc utrzymać stałą więź, należy przy prawidłowej komunikacji personalnej rozwijać stronę uczuciową, wzmacniając ją stałymi bodźcami, tak by nastrój uczuciowy był coraz lepszy.

W końcu należy przypomnieć, że każdy mężczyzna nosi w sobie obraz matki i przyszła jego żona powinna otoczyć go podobną stałą opieką i czułością.

 

Podobne prace

Do góry