Ocena brak

Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009

Autor /Fruineeinnold Dodano /27.09.2007

2. Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009
Relacja zadłużenia publicznego do Produktu Krajowego Brutto jest wielkością umożliwiającą porównywanie zadłużenie różnych krajów bez względu na ich walutę.
Jest to prosty wskaźnik zawierający w liczniku wartość zadłużenia publicznego,
a w mianowniku poziom PKB.
Ewentualne różnice w wyniku obliczeń wynikają z klasyfikacji podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Z tego właśnie powodu wynik relacji liczony metodą ESA95 (Europejski System Rachunków) wykazuje inny poziom niż liczony zgodnie z polską metodologią.
Zadłużenie sektora finansów publicznych na koniec 2009 roku wyniosło prawie 670 mld złotych i od 2005 roku wzrosło o niewiele ponad 203 mld złotych.
Rozpatrując strukturę długu publicznego Polski, należy zaważyć znaczy udział zadłużenia Skarbu Państwa, które w badanym okresie oscylowało w granicy 94 % zadłużenia ogółem. Na koniec 2009 roku wyniosło ono (623 709,4 mln zł) prawie 624 mld zł.
Znacznie mniejszy udział w zadłużenia ogółem wykazywał sektor samorządowy, którego udział wynosił około 4,5 %, a tylko w 2009 roku 5,9 %.(zadłużenie prawie 39,5 mld zł).
Najmniejszy udział w zadłużeniu publicznym posiada sektor ubezpieczeń społecznych,
a w nim fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, których dług stanowił około 1 % całości długu publicznego.(zadłużenie prawie 7 mld zł)

Państwowy dług publiczny w latach 2005 do 2009 wzrósł z 47,5 % do 49,9 %, a dług sektora General Government z 47,1 % do 51,0 %.
Średnia relacja długu GG do PKB dla krajów członkowskich UE najniższą wartość prawie
59 % (58,8 %) osiągnęła w 2007 roku, a więc w ostatnim roku hossy, natomiast najwyższą około 74 % (73,6%) w 2009 roku, co było wynikiem wpływu kryzysu gospodarczego na poszczególne państwa.
Również znacznie z powodu kryzysu ucierpiała strefa euro, która w badanym przedziale czasowym osiągnęła wartości od 66,0 % w 2007 roku, do prawie 79 (78,8 %)
w 2009 roku, co od początku badanego okresu stanowi wzrost o ponad 8 % (8,6 %).
Polska należy do państw o umiarkowanym poziomie długu publicznego (51,0 %
w 2009 r.), a jego poziom jest znacznie niższy od średniej unijnej 73,6 % PKB. Należy zaznaczyć, że generalnie większość państw zachodnioeuropejskich posiada dość istotne rozmiary długu publicznego, przekraczające wartość referencyjną 60 %.
Do państw o wysokim zadłużeniu rozpatrując ostatni rok analizy (2009) można zaliczyć: Irlandię (64 %), Wielką Brytanię (68,1 %), Holandię (60,9 %), Węgry (78,3 %), Portugalię (76,8 %), Austrię (66,5 %), Francję (77,6 %) Niemcy (73,2 %) i Maltę (69,1 %). Trzy kraje cechują się natomiast bardzo wysokim poziomem zadłużenia, a są to: Belgia (96,7 %), Grecja (115,1 %) i Włochy (115,8 %).

Do góry