Ocena brak

Dizałalność gospodarcza, formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw

Autor /agisgulge Dodano /07.08.2005

1.Działalność gospodarcza- działalność wytwórcza, handlowa budowlana usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych. Działalność ta wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły w celu zarobkowym.
2. Osoba prawna a osoba fizyczna
a) osoba prawna jednostka organizacyjna którą prawo cywilny uznaje za podmiot praw i obowiązków cywilno-prawnych. Według Kodeksu cywilnego osobą prawną jest Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne które przepisy szczególnie przyznają osobowość prawną np spółdzielnie przedsiębiorstwa państwowe.
b) osoba fizyczna człowiek w stosunkach cywilno-prawnych. Osoba fizyczna może prowadzić przedsiębiorstwo jako indywidulany przedsiębiorca, który we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą
3. Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w Polsce należy sprawdzić czy nie wymaga ona uzyskania licencji, koncesji bądż zezwolenia.
a) licencja urzędowe zezwolenie na wykonywanie określonej działalności gospodarczej np turystyki, rzeczoznawstwa doradztwa podatkowego itp
b) koncesja upoważnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w której wykonywanie jest w pewien sposób ograniczone. Koncesji wymaga m in : działalność ochrona osób i mienia transport lotniczy wytwarzanie i obrót materiałów wybuchowych amunicji itp
c) zezwolenie wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązującego prawa np zezwolenie na prowadzenie aptek wytwarzanie tytoniowych usługi detektywistyczne
4.Jakie przepisy regulują działalność gospodarczą w Polsce
a) kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych jest to ustawa regulująca tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych:spółek jawnych,partnerskich,komandytowych,komandytowo-akcyjnych,z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów albo przez inne współdziałanie. Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstanie stosunku dominacji w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej.
b) ustawa "prawo działalności gospodarczej"
c) ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
d) ustawa o warunkach dopuszczalności nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
5. formy właśności przedsiębiorstw
a) publiczna - skarbu państwa (własność państwowa) lub organizacji samorządu terytorialnego(własność komunalna)
b) osób prywatnych - odpowiedzialność ponosi właściciel lub właściciele, jest to własność prywatna np spółdzielnie zszerzające na zasadzie dobrowolności nieograniczoną liczbę członków,działają w oparciu o statut: jest to własność kolektywna z indywidualnymi udziałami
6. Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw
a)przedsiębiorstwo państwowe
b) spółdzielnia
c) spółka
d) przedsiębiorstwo jednoosobowe osoby fizycznej

Podobne prace

Do góry