Ocena brak

Diagnoza pedagogiczna

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Ma na celu ocenę poziomu sprawności dziecka w czytaniu i pisaniu, w stosunku do wymagań programu szkolnego. Pedagog zbiera informacje o dotychczasowej karierze szkolnej dziecka, jego postępach w nauce i trudnościach w uczeniu się, motywacji do nauki i warunkach, w jakich odbywała się edukacja. 

Tok postępowania diagnostycznego przy badaniu pedagogicznym przedstawia się następująco:

- analiza „skierowania" ze szkoły,

- wywiad z rodzicami ucznia,

- rozmowa z uczniem,

- sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych,

- analiza samodzielnych wypowiedzi pisemnych na określony temat, pisanych w poradni,

- ocena umiejętności na podstawie kilku sprawdzianów ortograficznych pisanych w poradni

- ocena poziomu graficznego pisma,

- obserwacja pamięci słuchowej bezpośredniej,

- pomiary szybkości czytania (w miarę potrzeby),

- badanie słuchu fonematycznego.

Biorąc pod uwagę złożoność problemu, czasochłonność wszelkich analiz, prób, sprawdzianów i testów psychologicznych, należy z góry ustalić z uczniem, że na badania do poradni winien przyjść kilkakrotnie.

Podobne prace

Do góry