Ocena brak

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących i głuchych

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Zaburzenia rozwoju dzieci niedosłyszących i nieslyszących wynikają z różnych ograniczeń, z których najważniejszym jest uszkodzenie narządu słuchu. Zaburzenie funkcji słuchowej może mieć znaczenie w rozwoju pozostałych funkcji psychomotorycznych. Może bowiem prowadzić do lakich zaburzeń wtórnych, jak ograniczenie rozwoju procesów oricntacyjno-poznawczych oraz niekorzystnie wpływać na rozwój emocjonalny i społeczny.

Specyfiką zaburzeń mowy dzieci z uszkodzonym narządem słuchu - w zależności od stopnia uszkodzenia i czasu zadziałania czynnika patogennego jest: brak rozwoju ekspresji i percepcji językowej (jak w przypadku głuchot wrodzonych lub nabytych we wczesnym okresie rozwojowym), albo ograniczenie zdolności nabywania umiejętności językowych (gdy uszkodzenie narządu słuchu wystąpiło w pierwszych latach życia).

Przejawia się to w różnego stopnia opóźnieniach rozwoju poszczególnych aspektów mowy (fonetycznego, leksykalnego, gramatycznego i ekspresyjnego). Zaburzeniu ulega zarówno rozwój czynności mówienia, jak i rozumienia. Charakterystycznymi cechami mowy tych dzieci są: znaczne zaburzenia arty-kulacyjnc (mowa bezdźwięczna, nosowe zabarwienie głosek, palatalizacja i mowa literowa), ubogi zasób słownictwa biernego i czynnego, liczne dysgra-matyzmy, zaburzenia w prawidłowym oddychaniu dla mow)i i emisji głosu, niższa od przeciętnej sprawność narządów mowy oraz niższa ogólna sprawność komunikacyjna (zob. Szczcpankowski 1985; Emiluta-Rozya 1994).

Brak wzorców i autokontrołi słuchowej u dzieci niedosłyszących powodują, żc we właściwym czasie nic wykształcają się wzorce kineslctyczno-ruchowe. a pamięć słuchowa jest nietrwała. Prowadzi to - w zależności od stopnia ubytku słuchu - do różnych stopni niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy.

Proces terapii iogopcdyczncj dzieci z wadami słuchu jest długotrwały i uzależniony od bardzo wiciu czynników, przy czym coraz częściej podkreśla się znaczącą rolę środowiska rodzinnego.

Podobne prace

Do góry