Ocena brak

Diagnoza grupy

Autor /Oscinnano Dodano /13.11.2005

Diagnoza decyzyjna


1. Nazwij problem, który chcesz zdiagnozować

Zasadniczym celem przeprowadzenia niniejszej diagnozy jest dogłębna analiza zachowań agresywnych mających miejsce w klasie szkolnej i na terenie szkoły. badawczej jest zainteresowanie zagadnieniami agresji i agresywności oraz potrzeba dokładniejszego ich poznania, co będzie możliwe również dzięki prezentacji wcześniejszych wyników badań związanych z omawianym zagadnieniem.
Według W.Okonia,„agresja to działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotem wywołującym u osobnika niezadowolenie lub gniewu, mające na celu spowodowanie szkody przedmiotowi agresji lub zniszczenie go. Często agresja jest odpowiedzią na frustrację. Agresja fizyczna w stosunku do osób wyraża się w biciu lub znęcaniu, agresja słowna – w wymyślaniu lub wyśmiewaniu się, agresja przeniesiona jest agresją skierowaną na osoby lub przedmioty nie będące przyczyną agresji” .
W ostatnich latach tradycyjne pojęcie agresji ulega wyraźnej dyfuzji z podrzędnym mu w istocie pojęciem przemocy. Powszechnie używa się zamiennie powyższych terminów, przy czym ten pierwszy coraz wyraźniej zostaje na boku. Wspomniana tendencja obserwowana jest nie tylko w życiu codziennym i w środkach masowego przekazu, ale też, i to znacząco, w fachowej literaturze.
Problematyka badawcza zaprezentowana w moich badaniach ma charakter interdyscyplinarny, znaczący zarówno z psychologicznego, pedagogicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Jest to tematyka bogato reprezentowana w literaturze zarówno teoretycznie, jak i empirycznie, co uzasadnia się nie tylko względami metodologicznymi, lecz przede wszystkim praktycznymi, a dokładniej społecznymi.

2. Określ cel diagnozy, tzn. sformułuj pytania dotyczące problemu który cie interesuję.

Przeprowadzone badanie i dokonana analiza będą próbą uzyskania rzetelnej informacji na temat wpływu zmiennych psychospołecznych na generowanie zjawiska agresji wśród uczniów. Analiza wybranych determinantów rodzinnych agresywności uczniów mogłaby stanowić dodatkową podstawę działań profilaktycznych przeciwdziałających przyczynom agresywności lub obniżających jej nasilenie czy zmieniających formę na bardziej akceptowaną społecznie.
Zasadniczym celem mojej diagnozy będzie sprawdzenie empiryczne przejawów agresji wśród uczniów oraz określenie jej nasilenia poprzez poznanie relacji zachodzących miedzy poszczególnymi uczniami.

Problem główny diagnozy:
Jakie jest nasilenie poziomu agresji wśród uczniów?

Problemy szczegółowe:
1. Jakie determinanty zachowań agresywnych wśród uczniów można wyróżnić?
2. Jakie są przejawy zachowań agresywnych?
3. W jaki sposób płeć determinuje zachowania agresywne wśród uczniów?
4. Jakie oddziaływania profilaktyczne powinny być podejmowane przez placówkę oświatową?

3.

Podobne prace

Do góry