Ocena brak

Definicje i cele systemów

Autor /Nortug Dodano /20.03.2013

Jest wiele definicji systemu, niektóre z nich zostały przedstawione niżej. Według I.G. Wilsona system to:

(...) regularny lub uporządkowany zespół składników lub części w połączonych lub wzajemnie od siebie uzależnionych seriach lub w całości.

Albo inaczej:

(...) jest to grupa składników lub części niezbędnych dla jakiejś operacji, przy czym operacja zmierza do określonego celu.

Według A.D. Halla system to:

(...) zespół obiektów wraz z reakcjami istniejącymi między tymi obiektami oraz ich właściwościami; właściwości systemu mają wpływ na te obiekty, zależności wiążą system w całość, mogę być różnych rodzajów i są istotne dla zrozumienia systemu.

Definicje te rozpatrują zachodzące wewnątrz systemu zależności pomiędzy operacjami lub obiektami a ich właściwościami ujętymi w serie zdarzeń lub ujęte całościowo. Natomiast według Standards Association system jest to:

(...) pewna ilość małych podsystemów o pewnej ilości wejść i wyjść, które mogę pracować oddzielnie (niezależnie).

Według tej samej firmy w odniesieniu do przedsiębiorstw systemem nazywa się:

(...) zbiór powiązanych procedur, czynności związanych z procesem produkcyjnym, ujętych w formie arkuszy opisujących rozważany proces (opracowanych zgodnie ze zintegrowanym standardem) może być on użyty jedynie wówczas, jeżeli procedury opisane są na arkuszach uznawanych za standardowe.

Druga grupa definicji ujmuje pewne działania (proces produkcyjny, komercyjny) w arkuszach standardowych, na podstawie których można zorganizować podsystemy opisujące procedury. Dla potrzeb przemysłowych oraz realizacji idei systemu zarządzania, właściwa jest definicja, według której system to:

(...) uporządkowany zespół składników opisujących operacje określonego obiektu, zależności pomiędzy obiektami, które opisane w ogólnie przyjętych arkuszach systemowych stanowią opis wejścia i wyjścia zintegrowanych podsystemów.

Najczęściej spotykanymi podsystemami są:

-    planowanie produkcji,

-    opracowanie wyliczeń kosztów i księgowanie,

-    ciągła inwentaryzacja i poprawa sprawności zaopatrzenia,

-    statystyka wewnętrzna i rozliczenia,

-    ewidencje osobowe i wynagradzanie,

-    ekspedycja i dystrybucja produkcji,

-    rezerwacje różnego typu.

W zależności od koncepcji systemu występują różne rodzaje podsystemów; są one właściwie zintegrowane, gdy są wbudowane w system sprzężeń zwrotnych. Można wówczas system bez trudności modyfikować, a nawet dokonywać zmian w organizacji systemu. Najtrudniejszymi systemami są te, które dotyczą badań operacyjnych, są czasochłonne i przynoszą oczekiwane rezultaty dopiero w powiązaniu z innymi podsystemami  (dostarczającymi danych podstawowych do systemu operacyjnego). Istotne jest, aby w trakcie konstruowania systemów zarządzania z wykorzystaniem komputerów opracowany został podsystem zbierania informacji.

Organizacja takiego podsystemu powinna spełniać następujące wymagania:

-    musi mieć dwustronny kierunek przepływu informacji: od systemu do kontroli i od kontroli do systemu;

-    musi istnieć szybkie zbieranie informacji i jej przetwarzanie, ponieważ jej wartość maleje wraz z upływem czasu;

-    informacja musi być dokładna, w przeciwnym wypadku działanie systemu będzie nieprawidłowe (fałszywa informacja daje fałszywe wyniki);

-    informacje wejściowe muszą decydować o zachowaniu się systemu, który będzie wykonywał wiele procedur.

 

Cele systemów informatycznych

Komputerowe systemy informatyczne powinny realizować między innymi następujące zadania w przedsiębiorstwie:

-    dostarczanie syntetycznej informacji poszczególnym poziomom i pionom zarządzania w wyznaczonym okresie, w postaci arkuszy wynikowych;

-    dostarczanie zestawień wynikowych o stanie przedsiębiorstwa, aby na tej podstawie mogły być podejmowane decyzje;

-    obliczanie na bieżąco lub w określonych okresach wskaźników techniczno-ekonomicznych, które powinny ostrzegać dyrekcję o niewłaściwym stanie finansowym;

-    przechowywanie danych w zakresie określonym przez zarząd (dotyczy głównie gospodarki magazynowej, pracowników, środków trwałych);

-    umożliwienie przeprowadzania wszelkich obliczeń inżynieryjnych;

-    tworzenie innych programów specjalistycznych.

Dyrekcja przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę koszty wykonania i wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie, powinna przed zamówieniem systemu w firmie komputerowej sprecyzować na piśmie cele, jakie stawia przed przyszłym systemem.

Aby koszt wykonania drogiego systemu zaowocował zwrotem nakładów, cele powinny uwzględniać niżej wymienione zadania:

-    usprawnienie systemu kontroli poprawności realizacji zaplanowanych zadań zakładu;

-    zmniejszenie lub utrzymanie poziomu zatrudnienia, poprzez lepsze wykorzystanie pracowników;

-    przyspieszenie obiegu dokumentów poprzez ich mechaniczne drukowanie lub przesyłanie do końcówek sieci komputerowej pocztą elektroniczną;

-    automatyzacja prac w rachunkowości, np. obliczanie zarobków, drukowanie przelewów bankowych, drukowanie zamówień materiałowych, rejestracja korespondencji itp.;

-    rejestracja przebiegu produkcji oraz wizualizacja „wąskich gardeł”, tj. tych elementów struktury technologicznej, która ma największy wpływ na harmonijny przebieg procesu;

-    połączenie wizualizacji z automatyzacją i sterowaniem wybranymi fragmentami lub całym procesem technologicznym, co stanowi najwyższy poziom wykorzystania techniki komputerowej w kierowaniu procesami technologicznymi.

Opracowanie założeń do projektowanego systemu

W fazie wstępnej należy opracować precyzyjne założenia do projektu. Sformułowanie życzeń pod adresem wykonawcy wymaga [2, 10, 18]:

-    powołania w zakładzie zespołu zadaniowego, który powinien się zająć przy goto waniem ogólnego projektu systemu informatycznego w formie opisowej (czego system powinien dotyczyć);

-    określenia, które działy w zakładzie powinny być włączone do systemu (będą one wyposażone w końcówki sieci komputerowej);

-    wyznaczenia miejsca instalacji komputera centralnego (serwera);

-    ewentualne wyznaczenia miejsca instalacji czytników rejestrujących wejście i wyjście pracowników przedsiębiorstwa, jeżeli jest to przewidywane w systemie;

-    określenia treści zestawień wynikowych dla poszczególnych stanowisk kierowniczych oraz dyrekcji, czyli określenie szczegółowego celu systemu;

-    analizy obiegu dokumentów w zakładzie w celu określenia ich przydatności dla zarządzania i faktycznej użyteczności;

-    wskazania progów niezbędnych zapasów magazynowych dla poszczególnych materiałów systematycznie użytkowanych przez zakład, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów posiadanych zapasów;

-    oceny przewidywanych zmian w organizacji przedsiębiorstwa i ich skutki personalne. Wymienione wyżej wybrane założenia do systemu powinny być wykonane przez starannie wyselekcjonowany zadaniowy zespół zakładowy na podstawie wskazań zarządu, który powinien posiadać wizję wykorzystania systemu do realizacji funkcji zarządzania przedsiębiorstwem.

Analiza wstępna kosztów opracowania systemu

Zdefiniowanie celów systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa pozwala na określenie wstępne kosztów przedsięwzięcia.

W kosztach należy uwzględnić:

-    opracowanie projektu wstępnego systemu;

-    analizę projektu wraz z zatwierdzeniem koncepcji;

-    wykonanie projektu szczegółowego systemu informatycznego, opracowanie elementów systemu (algorytmy, zestawienia wynikowe tabelaryczne lub graficzne, struktury baz danych);

-    zakup sprzętu technicznego (serwera i sieci komputerowej, oprogramowania systemowego, kabli instalacyjnych, kart sieciowych);

-    zbieranie danych (wypełnianie baz danych), testowanie programów i systemu;

-    wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego;

-    konserwację systemu, zakupy dyskietek, pamięci masowej oraz innych elementów;

-    zużycie energii przez system;

-    zmianę standardu pomieszczeń;

-    koszty rozbudowy systemu;

-    wkład pracy własnej załogi podczas tworzenia projektu systemu;

-    przeszkolenie pracowników własnych.

Zarząd znając możliwości przedsiębiorstwa oraz zakres prac, z jakim należy się liczyć, może podjąć decyzję o rozpoczęciu prac projektowych nad systemem.

Podobne prace

Do góry