Ocena brak

Definicje elity politycznej – Bottomore, Sartori, Lasswell, Barton, Gunther, Higley

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Ogólna słownikowa Marshalla i Scotta:

  1. Niewielka grupa ludzi, która rządzi czyli inicjuje lub wetuje decyzje kto, kiedy, jak i co dostaje. Może być otwarta dla każdego (lekarze w szpitalu) lub zamknięta (poprzez urodzenie lub majątek); może być tymczasowa (elity rządowe podczas kadencji) lub długotrwała; może też mieć monopol na władzę lub dzielić ją z innymi

Bottomore:

Ci, którzy zajmują kierownicze stanowiska polityczne, szerzej: mogą wywierać wpływ na decyzje polityczne, i której członkowstwo podlega z czasem zmianom zwykle przez rekrutację członków z niższych warstw społecznych, inkorporację nowych grup społecznych lub całkowitą wymianą na inną elitę drogą rewolucji

Sartori:

 • Konkretna mniejszość mająca kontrolująca większość wyodrębniana na podstawie kryteriów:

  • Władzy: władzę ma ten, kto jest na szczycie

  • Zasług usprawiedliwiających władzę: na szczycie są ci, którzy na to zasłużyli

Lasswell:

 • Członkowie grupy funkcjonalnej, organizacji społecznej czy społeczeństwa, którzy sprawują najwięcej władzy, jest wewnętrznie podzielona na kadrę, z której rekrutuje się jądromała grupa naczelnych liderów

Burton, Gunther, Higley:

 • Definicja zawarta w pracy zbiorowej:

  • Mogą regularnie i znacząco wpływać na rezultaty polityczne, istotne dla narodu i państwa, dzięki swoim pozycjom w potężnych organizacjach. Podstawowo decydenci w największych i posiadających największe zasoby organizacjach i ruchach w społeczeństwie: politycznych, rządowych, gospodarczych, militarnych, zawodowych, medialnych i kulturalnych

  • Osoby, które indywidualnie, regularnie i realnie mają władzę i mogą wpływać na rezultaty organizacyjne. Władza to zdolność przedstawiania ofert i gróźb. Nie możemy jej zmierzyć, więc zakładamy, że mieści się w najwyższych szczeblach organizacji tylko organizacja może tworzyć elity

Do góry