Ocena brak

DECYZJE WYMIAROWE I ICH CHARAKTER PRAWNY (forma wymiaru zobowiązań)

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Art. 21 § 1 ordynacji, stanowi o powstaniu zobowiązania podatkowego na dwa sposoby: z mocy prawa art.21 § 1pkt 1 i z mocy decyzji art. 21 § 1pkt2. Decyzje, które wydawane są po powstaniu zobowiązania z mocy prawa-, uznaje się za deklaratoryjne, gdyż odtwarzają zobowiązanie. Decyzje konstytutywne to te, które tworzą zobowiązanie, mają charakter ustalający.

Ten podział nie jest prawidłowy, bo decyzja nie może powodować powstania stosunku prawnego, ponieważ:

  • byłoby to równoznaczne z przyznaniem organom podatkowym prawa do kreowania uprawnień i obowiązków. Co jest sprzeczne z art. 84 i 217 konstytucji, które przyznają to prawo aktom rangi ustawowej.

  • zobowiązanie może powstać tylko raz, a decyzje wymiarowe można wydawać wielokrotnie np.: w wyniku odwołania ode decyzji, uchylenia decyzji przekazania do ponownego rozpoznania.

  • zobowiązanie nie może powstawać z mocy decyzji dlatego, że powstawanie stosunku prawno podatkowego to pierwotne zaistnienie , pierwszy akt bytu uprawnień i obowiązków. Gdyby przyjąć, że przez wydanie decyzji dochodzi do powstania zobowiązania, to oznaczałoby, że przed wydaniem decyzji nie powstawały żadne uprawnienia i obowiązki.

  • zawsze gdy mówi się o wydaniu decyzji wymiarowej, używa się sformułowania, że dochodzi w ten sposób do przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe. A więc przekształcenia czegoś co już istnieje, w coś co przedtem nie istniało. Decyzja jest tylko konkretyzacją wcześniej powstałego stosunku prawnego.

Stosunek prawno podatkowy powstaje przed wydaniem decyzji. Decyzja jest zatem aktem późniejszymi wtórnym w stosunku do powstania obowiązku podatkowego, a więc nie może go tworzyć.

A skoro decyzje nie mogą tworzyć zobowiązań, a tym samym nie można im przypisywać charakteru ustalającego, to podział na decyzje ustalające i określające jest bezprzedmiotowy.

Decyzje wymiarowe różnią uprawnienia i obowiązki do ich wydawania: (wymiar przez wydanie decyzji)

  1. Jeżeli deklaracja podatnika ma charakter samowymiaru, to może ona pozostać w obrocie prawnym do momentu przedawnienia się zobowiązania, bez wydawania decyzji.

  2. W przypadku zobowiązań takich jak np.: w podatku rolnym, leśnym wymiar przez wydanie decyzji ma charakter obligatoryjny i bezwarunkowy, ponieważ deklaracje nie tworzą powinności zapłaty

  3. Czasami mamy do czynienia z tzw. wymiarem zastępczym. Jeżeli obowiązek wymiaru spoczywa na podatniku, lecz podatnik tego obowiązku nie wykona wcale lub wykona wadliwie , to ciężar wymiaru zostaje przerzucony z mocy prawa na organ podatkowy (korekta deklaracji decyzją)

Istotą decyzji wymiarowych nie jest zatem ich ustalający czy określający charakter, lecz obligatoryjność lub alternatywny (zastępczy) charakter ich wydawania.

Podobne prace

Do góry