Ocena brak

Decyzja a postanowienie w postępowaniu administracyjnym

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Postanowienie od decyzji różni przedmiot rozstrzygnięcia. Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania. Postanowienie procesowe może mieć wpływ na poszczególne czynności procesowe albo na stosowanie określonych instytucji procesowych. Niektóre postanowienia wpływają na bieg postępowania tamująco np. odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Zakres stosowania formy decyzji i jest prawnie do siebie rozdzielony. Zewnętrznie postanowienie od decyzji odróżnia nazwa i wiele elementów określonych jako typowe dla postanowień. Odróżnia je także, właśnie ze względu na przedmiot rozstrzygnięcia, podstawa prawna. Postanowienia będą wydawane przede wszystkim na podstawie przepisów procesowych, a decyzje na podstawie prawa materialnego a prawo procesowe jest dopełnienie.

Postanowienie od decyzji odróżnia krąg adresatów, decyzja może być adresowana tylko do stron postępowania. Postanowienie będą kierowane do stron, podmiotów na prawach stron, uczestniczących w postępowaniu świadków, biegłych.

Decyzja wiąże organ oraz strony od daty jej doręczenia lub ogłoszenia, może zawierać klauzulę dotyczącą jej wykonania w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności. Rodzaj i zakres skutków postanowień zależy od jego przynależności do różnych grup postanowień.

Elementy decyzji: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie czy i w jakim terminie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Ponadto powinna zawierać pouczenie co do formy wystąpienia na drogę sądową, jeżeli istnieje taka możliwość.

Postanowienie zawiera identyczne elementy jak decyzja z dwoma wyjątkami: wymienia się nie tylko strony, lecz również inne osoby które mogą być adresatem, uzasadnienie zamieszcza się w postanowieniach które można zaskarżyć zażaleniem lub skargą do SA oraz które wydano po rozpoznaniu zażalenia.

Podobne prace

Do góry