Ocena brak

DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS, 0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer

Autor /Agasi Dodano /16.02.2012

DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS,
0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, traktat łac.
M.K. Sarbiewskiego, przeznaczony dla słuchaczy kolegium
jezuickiego w Połocku, gdzie Sarbiewski wykładał 1626-27
poetykę i retorykę, w y d . w oprać. S. Skiminy i przekł. M. Plezi,
Wrocław 1954 BPP S.B 5. Nawiązująca do wzorcowego porównania
Homera i Wergiliusza, zawartego w Poetyce J.C. Scaligera,
rozprawa o najdoskonalszym (wg ówczesnych pojęć)
gatunku poet. - epopei, w oryginalny sposób łączy postulaty
Scaligera ze wskazówkami J. Pontana, najwybitniejszego teoretyka
poezji jezuickiej. Zawarł tu Sarbiewski szczegółowe
przepisy, które dostarczając praktycznych wskazówek i przykładów
miały ułatwiać pisanie wierszy łac. - co stanowiło
jeden z ważnych celów ówczesnej nauki szkolnej. Omówił
jednak także teorię poezji, podkreślając wyraźnie, że poeta
jest jakby stwórcą-kreatorem (artifex doctus) poezji, stanowiącej
odrębny świat, inny niż potoczna rzeczywistość, w której
żyjemy; wiedza i znajomość przepisów ułatwiają działalność
twórczą, ale jej nie warunkują. Stąd (odmiennie niż Scaliger)
Sarbiewski ocenił wysoko epopeje Homera, choć nie dorównywał
on Wergiliuszowi znajomością reguł.

W. T A T A R K I E W I C Z Historia estetyki, t. 2, Wr. 1967; tenże Pierwszy
Polak w dziejach estetyki, w: Droga do estetyki, W. 1972; E.
SARNOWSKA Teoria poezji M.K. Sarbiewskiego, w: Studia z teorii
i historiiy poezji, Wr. 1967.
Stefan Zabłocki.

Podobne prace

Do góry