Ocena brak

Dąb Bartek

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Imię najpopularniejszego dębu w Polsce pochodzi od nazwy wsi, w której rośnie, czyli Bartkowa w Kieleckiem.

Wbrew rozpowszechnionej opinii nie jest najstarszym drze­wem w Polsce, ale na pewno jednym z najbardziej zna­nych i owianych licznymi legendami. Pod tym wzglę­dem mogą z nim konkurować jedynie trzy rogalińskie olbrzymy Lech, Czech i Rus Wzmianki o Bartku zamieszczały już XTX-wiecz-ne pisma krajoznawcze, podając, ze jest on rówieśnikiem Bolesława Chrobrego. W okresie międzywojennym wiek dębu szacowano na­wet na 1200 lat, a w 1934 roku sąd konkursowy pod przewodnic­twem wybitnego botanika, profesora Władysława Szafera, uznał Bartka za „najokazalsze drzewo w Polsce". Opowiadano, jakoby od­poczywał pod rum strudzony łowami Bolesław Krzywousty, sprawo­wał sądy Kazimierz Wielki, a Jan III Sobieski wracający spod Wied­nia zostawił w dziupli butelkę wina, rusznicę i turecką szablę Sto­sowane obecnie metody badawcze, oparte głównie na analizie pró­bek pobranych z pnia, kazały zweryfikować niektóre z tych opo­wieści. Według najnowszych ustaleń Bartek liczy około 654 lat, co i tak przy dzisiejszym zanieczysz­czeniu środowiska naturalnego jest sporym osiągnięciem. Niestety, nie ma w naszym kraju tysiącletnich dębów, które być może rosły jesz­cze w czasach Mickiewicza. Wiek najstarszego egzemplarza tego ga­tunku - Chrobrego - ze wsi Piotro­wice w Zielonogórskiem szacuje się na około 727 lat. Najstarszym drze­wem w Polsce nie jest jednak dąb, lecz cis rosnący w Henrykowie Lu-bańskim (Jeleniogórskie). Ma on ponad 1250 lat, ale wygląda o wie­le mniej dostojnie niż młodsze od niego dęby.


Podobne prace

Do góry