Ocena brak

CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ

Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012

 

CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ (świadomość transcendentalna) ang. pure flow of consciousness; nm. reine Bewufitsein

Świadomość poddana szczególnej redu­kcji, zwanej redukcją transcendentalną (—> redukcja fenomenologiczna /b/), i po­zbawiona przez to naturalnych ujęć, które, ponieważ transcendują świadomość, nie są zagwarantowane samym jej przebie­giem ani też jej immanentną zawartością, czyli tym, co w niej bezpośrednio dane. Redukcja taka pozwala odsłonić niepowątpiewalną sferę poznawczą, jaką jest czysta świadomość wraz z jej podmiotem — czystym „ja" (—^ ja /7/), przy czym to, co transcendentne, traktowane jest jedynie jako korelat intencji czystej świadomości.

Koncepcja czystej świadomości inaczej jest stosowana przez kantystów, a inaczej przez fenomenologów.

CZYSTE DOŚWIADCZENIE ang. pure experience; fr. ezperience pure; nm. reine Erfahrung t. pozn. —> Doświadczenie (1).

CZYSTY IDEALIZM ang. pure idealism syn.-^ Immaterializm (b).

CZYSTY ROZUM ang. pure reason; fr. raison pure; nm. reine Yernunft (1. Kant) t. pozn., psych. -^ Rozum.

Podobne prace

Do góry