Ocena brak

Czynności prawne i oświadczenia woli

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Art. 60 KC wyodrębnia czynności prawne i oświadczenia woli. Nie ma konkretnej definicji opisującej czynność prawną ale jest szereg przepisów dotyczących tychże czynności. Czynności prawne to stan, w którym osoba składa co najmniej jedno oświadczenie woli aby powstał (ustał, zmieniał się) stosunek prawny. Oświadczenie woli to sytuacja w której dana osoba składa określone doświadczenie w celu wywołania skutków prawnych.

Czynność prawna jest pojęciem szerszym niż oświadczenie woli art. 56 KC.

Podział czynności prawnych:

 1. Majątkowe i niemajątkowe

 2. Rozporządzające i zobowiązujące

  1. Rozporządzające – zawiązujące do przeniesienia jakiegoś prawa

  2. Zobowiązujące – zobowiązanie strony do konkretnego świadczenia w przyszłości

 3. Abstrakcyjne i przyczynowe

 4. Dwustronne i jednostronne

  1. Dwustronne – wiązane umowami

  2. Jednostronne – np. testament, wypowiedzenie umowy

 

Oświadczanie woli – jeżeli nie ma przepisu, który określa wymagania formalne to oświadczenie woli może być złożone w dowolny sposób np. pisemny. Oświadczenie woli składane jest do ogółu lub osobiście do konkretnej osoby (art. 543 KC), ale musi być prawdziwe i na tyle wyraźne by w drodze wykładni można ustalić jego treść.

Oświadczenie woli może być złożone w dowolny sposób:

 1. Słownie (najczęściej)

 2. Pisemnie

 3. Poprzez określony gest np., na aukcjach

 4. Poprzez czynność faktyczną, np. towar niezamówiony i niewyszczególniony na fakturze

 5. Milczeniem – nie obowiązuje to jednak na gruncie prawa cywilnego ale w określonych sytuacjach.

W 2001 r. weszła w życie ustawa „O podpisie elektronicznym” w której wynika, że oświadczenie woli może być złożone w formie elektroniczne, co może przyjmować różną formę, np. oferty przez e-mail, negocjacje w postaci elektronicznej (Internet). Art. 60 na podstawie ustawy z dnia 18.09.2001 r.

Co do zasady nie wymaga się by oświadczenie woli miało określoną formę. Jeżeli składamy oświadczenie woli konkretnej osobie to art. 61 KC obowiązuje tu tzw. teoria doręczenia, a możliwością zapoznania się, tzn. oświadczenie woli jest złożone z chwilą, kiedy adresat otrzymał je w taki sposób by mógł zapoznać się z jego treścią. Art. 61.2 KC mówi o tym, że oświadczenie woli w postaci elektronicznej ma miejsce z chwilą zarejestrowania go przez komputer (serwer) tak by adresat oświadczenia woli mógł zapoznać się z jego treścią. Problem jest wówczas, gdy serwer lub komputer są uszkodzone.

Złożenie komuś oświadczenia woli wywołuje określony skutek prawny z momentem jego złożenia. Raz wypowiedziane oświadczenie woli obowiązuje. Wyjątek jest wówczas, gdy odwołanie oświadczenia woli zostało cofnięte z chwilą wypowiadania lub przez, np. pocztą wysyłamy ofertę i zanim ono dotrze do adresata dzwonimy i odwołujemy ją.

Gdy oświadczenie woli kierowane jest do ogółu np. wystawiamy rzecz do ogólnej sprzedaży po określonej cenie to wówczas rzeczy możemy zabrać lub zmienić ceny. Takie oświadczenie woli można odwołać.

Oświadczenie woli jest podstawowym elementem czynności prawnej.

Czynności prawne mogą być wadliwe, powodują wówczas skutek prawny – bezwzględną nieważność czynności prawnych, czyli, że czynność prawna jest od początku nieważna (sprzeczna z ustawą); w związku z tym jest nieważna art. 58 KC. Nieważnością może być też dotknięta część czynności prawnych, tzn. że pozostała część pozostaje w mocy prawnej.

Przykłady:

 1. Gdy osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych dokona jakiejś czynności to tak czynność będzie bezwzględnie nieważna

 2. Art. 118 KC jako przykład czynności bezwzględnej nieważnej

Każdy ma prawo domagać się od sąd uznania nieważności czynności prawnej.

Nieważność względna oznacza, że czynność, która jest ważna w wyniku określonych zdarzeń może być nieważna np. oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu (art. 88 KC) lub groźby/ Musi być wtedy złożone oświadczenie woli uchylające np. uchwały spółki, które przez sąd są unieważnione w wyniku zaskarżenia tej uchwały jako sprzecznej ze statutem.

Bezskuteczność czynności prawnych:

 1. Zawieszona – oznacza, że czynność prawna nie jest nieważna ani ważna. Będzie ważna gdy osoba trzecia złoży stosowne oświadczenie, jeżeli nie złoży – czynność będzie nieważna (inaczej - potrzebna jest zgoda osoby trzeciej) art. 63 KC. Gdy zawarta czynność prawna jest bez zgody osób trzecich jest tzw. czynnością niezupełną, kulejącą.

 2. względna – oznacza, że czynność prawna jest skuteczna według pewnych osób a nieskuteczna według osób pozostałych art. 59 KC

Podobne prace

Do góry