Ocena brak

Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas pogadanki jako metody kształcenia

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

- oparta jest na słowie, często nadużywana

- dotyczy głównie nauczycieli niższych klas szkoły podstawowej, gdzie rozwój języka ma szczególne znaczenie, a dzieci jeszcze nie potrafią budować dłuższych wypowiedzi

Pogadanka: rozmowa z uczniami prowadzona przez nauczyciela. Większość pytań zadaje nauczyciel i on zwykle wskazuje kto ma na nie odpowiedzieć

  • Nauczyciel ma prawo do nadawania metakomunikatów (uwag o przebiegu komunikacji), ale uczeń nie jest uprawniony do oceny jakości pytań nauczyciela

Zadania nauczyciela:

  1. Panuje nad kolejnością wypowiedzi, udziela uczniowi prawa głosu

  2. Instruuje uczniów o sposobie wypowiadania się

  3. Może wymagać od ucznia określonej odpowiedzi

  4. Ma prawo przerywać uczniowi i żądać naprawienia błędu

  5. Najczęściej pyta o to co sam dobrze wie

  6. Zmierza do określonego wyniku rozmowy

  7. Traktuje rozmowę z uczniami jako sposób na podnoszenie dyscypliny w klasie

Warunki które pozwolą uniknąć pułapki pozornych zalet pogadanki:

  1. Stawianie pytań problemowych – na miarę dojrzałości uczniów

  2. Traktowanie uczniów jako zbiorowości o rozwiniętej strukturze wewnętrznej, tworzenie grup zadaniowych w miejsce samotnego ‘ucznia zbiorowego’

Podobne prace

Do góry