Ocena brak

Czynność procesowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011

Czynność procesowaCzynność procesowa jest przewidzianym prawem zachowaniem organu procesowego lub uczestnika procesu zmierzającym do wywołania określonych skutków prawnych. Skutki procesowe wywołują ponadto zdarzenia procesowe, które są niezależne od zachowania się uczestników procesu. Przykładami zdarzeń procesowych, które wywołują lub mogą wywołać skutki procesowe są: śmierć, choroba oskarżonego lub pokrzywdzonego, zaginięcie lub zniszczenie akt sprawy, upływ czasu powodujący przedawnienie. Aby czynność procesowa była zgodna z prawem musi spełniać określone warunki m. in. posiadać określoną formę , uprawniony podmiot do jej wykonania, oraz termin i miejsce jej wykonania. Najczęściej zachowanie uprawnionego do danej czynności procesowej wiąże się z określonym działaniem, np. wydaniem wyroku przez sąd. Również zaniechanie określonego działania uznaje się jako czynność procesową wywołującą skutki prawne (np. nie wniesienie przez jedną ze stron zażalenia na postępowanie). Czynności procesowe można rozpatrywać w myśl przepisow kodeksu postępowania cywilnego, karnego , administracyjnego oraz innych przepisów.Uprawnieni do czynności procesowych w myśl kpc


Zdolność procesową, czyli zdolność do dokonywania czynności procesowych, mają osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych (pełnoletnie i nie ubezwłasnowolnione), osoby prawne i organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie miały osobowości prawnej. Osoby fizyczne poniżej 13 lat lub całkowicie ubezwłasnowolnione nie mają w ogóle zdolności procesowej i mogą dokonywać czynności procesowych wyłącznie przez przedstawicieli ustawowych (art. 66 kpc). Małoletni od 13 do 18 roku życia lub częściowo ubezwłasnowolnieni mają zdolność procesową ograniczoną do spraw wynikających z czynności prawnych, których mogą dokonywać samodzielnie (art. 65 par. 2 kpc). Chodzi tutaj o zawieranie umów w drobnych bieżących sprawach życia codziennego oraz dysponowanie osiągniętym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi do swobodnego użytku. Czynności procesowych w pozostałych sprawach osoby te mogą dokonywać wyłącznie przez swoich przedstawicieli ustawowych (rodziców, kuratorów, opiekunów).Termin czynności procesowych w myśl kpc

Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu do jej dokonania jest bezskuteczna (art. 167 kpc). Bezskuteczność dotyczy natomiast tylko takich czynności procesowych, których niewykonanie pociąga za sobą ujemny skutek procesowy dla jednej ze stron (np. złożenie po terminie środka zaskarżenia powoduje jego odrzucenie). Strona postępowania (także jej przedstawiciel, pełnomocnik, kurator), która nie dokonała w terminie czynności procesowej, może złożyć wniosek o jego przywrócenie. Warunkiem uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu jest niedokonanie czynności bez winy jednej ze stron i zaistnienie ujemnego skutku procesowego wobec nie dokonania czynności w terminie (art. 168 kpc). Brak winy strony oceniany jest przez sąd w kontekście obowiązku dokonywania czynności procesowych ze szczególną starannością, odniesioną do okoliczności konkretnej sprawy. Jeżeli strona nie jest osobą fizyczną, jej wina może polegać również na zaniedbaniach osób, które w zakresie obowiązków mają prowadzenie spraw prawnych, obrót korespondencji lub nadzór nad takimi pracownikami. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne w przypadku ustalenia przez sąd dopuszczenia się przez stronę choćby niewielkiego zaniedbania. Każdorazowo stwierdzenie kwestii winy strony lub jej braku pozostawione jest uznaniu sądu orzekającego.Bibliografia

Podobne prace

Do góry