Ocena brak

Czynniki zagrożenia

Autor /olega Dodano /03.01.2013

czynniki zagrożenia; czynniki ryzy­ka; cechy, objawy lub sposoby zacho­wania się ludzi sprzyjające zachorowa­niu na chorobę wieńcową i inne choro­by układu krążenia. Do cz. z. zalicza się: wiek od 40 do 60 lat, płeć męska -> nadciśnienie tętnicze -> hipercholesterolemię, -> palenie tytoniu, hiperglikemię, zachowanie typu A i bodźce psychospołeczne wywołujące stres, -> aktywność fizyczną niedostateczną, -> otyłość, -> hiperurikemię oraz inne o dużo mniejszym lub wątpliwym zna­czeniu. Jednoczesne występowanie kilku cz. z. zwiększa prawdopodobień­stwo zachorowania kilkadziesiąt razy. Opracowano logistyczne równanie re­gresji, pozwalające obliczyć prawdopodobieństwo zachorowania; na tej podstawie wyodrębnia się osoby najbardziej zagrożone w celu poddania ich działalności zapobiegawczej. W wielu krajach obserwuje się od kilku lat postępujący spadek zachorowań na chorobę wieńcową, co wiąże się z profilaktyką w zakresie cz. z. Zwal­czanie cz. z. należy do profilaktyki schorzeń układu krążenia, a jego pro­filaktyka wtórna powinna być prowadzona wraz z rehabilitacją chorych z tymi chorobami.

Podobne prace

Do góry