Ocena brak

Czynniki uszkadzające płód

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

W okresie zapłodnienia i implantacji czynnik toksyczny wywiera wpływ na'wszystkie komórki zapłodnionego jaja, które obumierają (do 17 dnia ciąży). W okresie zarodkowym, od 18 do 55 dnia, kiedy są nasilone procesy organogenezy, zarodek jest szczególnie wrażliwy na teratogeny, które mogą być przyczyną powstawania wad czynnościowych i strukturalnych. Pierwszym objawem tego jest zmniejszenie się liczby i wielkości komórek. Duże wady wrodzone występują u 2% wszystkich dzieci i stanowią trzecią przyczynę zgonów w wieku dziecięcym. Środki teratogenne są przyczyną 5—10% wad wrodzonych rozpoznawanych w momencie urodzenia.

Uważa się, że 25% wad wrodzonych powstaje z przyczyn genetycznych. Różne czynniki teratogenne mogą wywołać ten sam efekt.

Z drugiej strony — ten sam czynnik teratogenny może doprowadzić do wystąpienia różnych wad wrodzonych.

Większość wad wrodzonych jest wynikiem interakcji między czynnikami genetycznymi a środowiskiem. W okresie życia płodowego toksyczność może manifestować się redukcją komórek: pod względem wielkości i liczby. Objawia się to często opóźnionym wzrostem i deficytem funkcjonalnym, dotyczy zaś najczęściej układu nerwowego, narządu wzroku i narządów płciowych wewnętrznych. W związku z tym w okresie płodowym mogą powstać jedynie małe morfologiczne i czynnościowe zmiany, szczególnie w mózgu i w oku. Ze znanych teratogenów należy wymienić: napromienianie, wirusy, niektóre leki i chemikalia. Poza tym wady wrodzone mogą powstawać na skutek anoksji, hipoksji i hiperoksji oraz hipo- i hipertermii.

Uprzemysłowienie kraju i niedostateczna ochrona środowiska prowadzą do emisji do atmosfery ogromnych ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Niebezpieczne staje się zanieczyszczenie atmosfery, wody, gleby oraz roślin jadalnych. Następuje kumulacja metali ciężkich w roślinach jadalnych, a na skutek zabiegów agrotechnicznych kumulują się w nadmiernych ilościach azotany i inne związki azotowe niebezpieczne dla człowieka. Duże niebezpieczeństwo dla zdrowia stwarzają środki ochrony roślin, zwłaszcza należące do

I klasy toksyczności i długotrwale skażające środowisko pestycydy, które odkładają się następnie w tkankach ludzkich i zwierzęcych.

Ekspozycja matki lub ojca na działanie szkodliwych czynników chemicznych i fizycznych przed zapłodnieniem może mieć wpływ na ich komórki płciowe uniemożliwiający zapłodnienie, powodujący poronienia samoistne, martwe porody lub urodzenie dziecka z wadami'?! Zawodowe narażenie rodziców na działanie pewnych substancji może spowodować chorobę nowotworową u ich dzieci przed 15 rokiem życia.

Wpływ czynnika szkodliwego zależy od dawki, czasu trwania, wrażliwości danego organizmu, wieku, deficytu w odżywianiu, jak obniżenie >i1ości białka, witaminy A, E i B2. Może on również zmieniać metabolizm, może także wystąpić działanie synerginistyczne i anta-gonistyczne pomiędzy wieloma czynnikami.

Na szczególną uwagę zasługuje wpływ na organizm alkohoiu i nikotyny.

 

Podobne prace

Do góry