Ocena brak

Czynniki społeczne a zdrowie

Autor /niebieska Dodano /12.02.2014

Środowisko społeczne tworzy zasadniczy wymiar bytowania człowieka i jego rozwoju na różnych płaszczyznach. W sposób pośredni lub bezpośredni wyznacza też warunki zdrowotne. Poprzez różnorodne przystosowania o charakterze społecznym człowiek może wpływać na te warunki. Znalazło to szczególny wyraz w miarę rozwoju współczesnej cywilizacji. Chociaż zdarzają się po drodze dziala-nia stanowiące zaprzeczenie postępu, np. degradacja środowiska naturalnego czy niewłaściwie ukierunkowana masowa konsumpcja, to ogólny bilans oddziaływań cywilizacyjnych na sytuacę zdrowotną ludności wypada zdecydowanie dodatnio. Świadczy o tym m.in. znaczne wydłużenie czasu trwania życia ludności w większości krajów świata. Przyczyniły się do tego lepsze warunki bytowania ze szczególnymi uwzględnieniem żywienia, wzrost poziomu edukacji społeczeństwa, skuteczny system ochrony przed chorobami zakaźnymi, dostęp do lecznictwa, coraz bardziej zaznaczająca sit, dbałość o przestrzeganie praw człowieka. Niemniej należy dostrzec, że w różnych miejscach globu ciągle istnieją kraje, w których postęp nie został dokonany lub byl niedostateczny.

Do góry