Ocena brak

Czym zajmuje się sejsmologia?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Chociaż naprawdę katastrofalne trzęsienia ziemi zdarzają się rzadko, Ziemia drży nieustan­nie. Specjaliści od trzęsień ziemi, zwani sejsmo­logami, rejestrują każdego roku 500 000 wstrzą­sów - w przybliżeniu można by powiedzieć, że trzęsienie ziemi zdarza się co minutę. Przeważa­jąca większość tych wstrząsów pozostałaby nie zauważona, gdyby nie sejsmolodzy i ich niezwy­kle wrażliwe czujniki - sejsmometry.
W przeszłości, w celu określenia intensywno­ści trzęsienia ziemi - wielkości wyzwalanej energii - sejsmolodzy stosowali skalę Richtera. Zo­stała ona tak nazwana od nazwiska amerykań­skiego specjalisty Charlesa F. Richtera, który wprowadził ją w 1935 r. Ostatnio sejsmolodzy wolą posługiwać się skalą Mercalliego, która zo­stała zaproponowana przez włoskiego sejsmolo­ga, Giuseppe Mercalliego w 1902 r.
Gdy następuje wstrząs, fale sejsmiczne roz­chodzą się od epicentrum - punktu na powierzch­ni ziemi, położonego prostopadle nad ogniskiem trzęsienia. Szybciej biegną fale podłużne P (primoe). Rozchodzą się one w ten sam sposób, jak fale dźwiękowe, powodując drgania wzdłuż dro­gi fali. Nieco później docierają fale poprzeczne S {secundae). Wywołują one drgania skał prosto­padłe do drogi fali. Trzeci typ fal nazwany został falami powierzchniowymi. Wywołują one falo­wanie gruntu i wzmagają zniszczenia powodowa­ne zawsze przez fale S.

Podobne prace

Do góry