Ocena brak

Czym są usługi?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Potężna gałąź gospodarki, jaką jest sfera usług, nie zajmuje się wytwa­rzaniem nowych produktów. Za­miast tego, jak sama nazwa wska­zuje, przedsiębiorstwa usługowe świadczą wszelkiego rodzaju usłu­gi. Sfera usług obejmuje między innymi bankowość, budownictwo, edukację, opiekę zdrowotną i różnego rodzaju pośrednictwa.
Zakres działalności usługowej jest niezwykle szeroki. Usługi świadczą na przykład admi­nistracja rządowa i samorządy; to one za­pewniają mieszkańcom danego kraju, lub regionu świadczenia medyczne, edukacyjne i socjalne. Punktami usługowymi są też sklepy. Usługi świad­czą banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, dorad­cy podatkowi, hotele oraz przedsiębiorstwa zaopa­trujące nas w wodę, gaz i elektryczność. Również telewizja, radio i prasa należą do sfery usług.
W krajach wysoko rozwiniętych w sferze usług zatrudnionych jest często więcej nawet ludzi niż w przemyśle. W USA aż 79% zatrudnionych to pracownicy firm i instytucji usługowych. Inaczej jest np. w Indiach, gdzie cała sfera usług skupia jedynie 27% ogółu zatrudnionych. W jeszcze bied­niejszych krajach odsetek ludzi pracujących w „usługowych" gałęziach gospodarki jest jeszcze mniejszy. Od końca drugiej wojny światowej w krajach rozwiniętych rynek usług stał się najdy­namiczniej rozwijającą się gałęzią gospodarki. Kiedy podejmowane są próby określenia typu gos­podarki tych krajów - określa się ją zwykle mia­nem gospodarki usługowej, bądź postindustrialnej. Pierwsze, jeszcze w latach 60., w ten etap rozwo­ju ekonomicznego weszły Stany Zjednoczone.

Podobne prace

Do góry