Ocena brak

Czym są uprawy przemysłowe?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Większości ludzi rolnictwo kojarzy się z produkcją żywności. Jednak ogromną część terenów rolnych przeznacza się pod uprawy roślin, Z których następnie wytwarza się produkty takie jak opony, papiero­sy, mydło, ubrania i wiele innych artykułów pozaspożywczych.
Spośród produktów roślinnych, które znalazły zastosowanie w przemyśle niespożywczym na czoło wysuwają się: kauczuk, tytoń, oleje i włókna. Rośliny, z których uzyskano te produkty, odgrywają znaczącą rolą w gospodarce światowej, zwłaszcza w handlu między krajami rozwijają­cymi się a rozwiniętymi. Wiele krajów rozwijają­cych się utrzymuje roślin do krajów o wyższym stopniu uprzemysło­wienia, gdzie są one następnie przetwarzane.
Uprawy przemysłowe w rejonach, skąd określone rośliny pochodzą, są znane już od wieków. Od daw­na uprawia się bawełnę w Indiach czy soję w Chi­nach. Jednak uprawy na wielką skalę, będące zaple­czem surowcowym dla światowego rynku, mają znacznie krótszą historię - upowszechniły się w czasach, kiedy Europejczycy zaczęli kolonizo­wać świat.
Europejski system uprawy wprowadzony w sko­lonizowanych krajach przyniósł niepożądane rezul­taty. Niektóre byłe kolonie, dzisiaj tzw. kraje roz­wijające się, stały się uzależnione od jednego rodzaju upraw bądź nielicznego asortymentu towa­rów. Na przykład gospodarka Bangladeszu uza­leżniona jest całkowicie od juty, Pakistanu od bawełny, również byt wielu afrykańskich krajów zależy od zbiorów eksportowanej przez nie baweł­ny czy olei roślinnych. Kiedy spada światowe zapo­trzebowanie na określony towar, cała gospodarka takich krajów pogrąża się w kryzysie.
Nieustannie rośnie popyt na oleje roślinne, nato­miast naturalny kauczuk i rośliny włókniste mają konkurentów w syntetycznej gumie i włóknach.
Uprawy przemysłowe wciąż są istotną częścią światowego handlu, dlatego podejmuje się próby administracyjnego unormowania obrotu tym waż­nym towarem. Podpisywane są międzynarodowe umowy, które mają zapobiec gwałtownym wzro­stom i spadkom cen określonych produktów na światowych giełdach towarowych. Często też usta­la się dolne i górne granice cen, których nie wolno przekroczyć. Często jednak umowy te nie spełnia­ją swojej roli, ponieważ najwięksi producenci w imię swych własnych interesów odmawiają ich podpisania, bądź też nie stosują się do poszcze­gólnych zapisów porozumień.

Podobne prace

Do góry