Ocena brak

Czym są niepodległe państwa?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

W 1945 roku, kiedy powstawała Organi­zacja Narodów Zjednoczonych, należało do niej pięćdziesiąt państw. Obecnie liczba krajów-członków ONZ wzrosła do 187 i cią­gle się zwiększa.
Niepodległe państwa należą do wspólnoty mię­dzynarodowej, wymieniają ambasadorów i mogą stać się członkami Organizacji Narodów Zjedno­czonych. Państwo nie uznawane przez inne pań­stwa na świecie nie może normalnie funkcjono­wać. Na przykład w czasach apartheidu Republika Południowej Afryki próbowała na swoim teryto­rium wyznaczyć kilka obszarów dla rdzennych mieszkańców Afryki. Cztery z nich - Bophutswana, Ciskei, Transkei i Venda - zostały ogłoszone nie­podległymi państwami. Jednak inne kraje uznały, że są to twory zależne od RPA, będące efektem po­lityki segregacji rasowej prowadzonej przez rząd RPA, i nie uznały tych czterech „państw" za pod­mioty polityki międzynarodowej.
Niepodległe państwa mają też pewne obowiąz­ki. Przede wszystkim nie mogą występować zbroj­nie przeciwko innym państwom. Poza tym zobo­wiązane są do przestrzegania innych reguł prawa międzynarodowego, np. prawa do swobodnego przemieszczania się, czy też prawa morskiego, obo­wiązującego wszystkie statki poruszające się poza granicami własnych wód terytorialnych.

Podobne prace

Do góry