Ocena brak

Czym są kury?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

Przodkiem kur było prawdopodobnie dzikie ptac­two zamieszkujące dżunglę południowo-wschod­niej Azji, chociaż nie wyklucza się udziału także innych gatunków. Obecnie kury są zdecydowanie najważniejszym, spośród gatunków ptactwa hodo­wanych w celach handlowych.
Szacuje się, że liczba kur na świecie przekracza 10 mld, co stanowi około 95% ogólnej liczby dro­biu na świecie. Główni producenci to Chiny, gdzie kury hodowano już w 1400 roku p.n.e., Rosja, Europa Wschodnia, USA i Brazylia.
Wzrastająca świadomość potencjalnych zagro­żeń zdrowia spowodowała, że hodowla kurczaków, których mięso odznacza się dużą zawartością białka i niewielką tłuszczu, przeżywa obecnie praw­dziwy boom. W latach 80. światowa produkcja mięsa drobiowego wzrosła o ponad 40%, a jaj niemal o 1/3. Jaja kurze ze względu na swą wartość odżywczą, są cennym artykułem spożywczym, ale zawierają też cholesterol - substancję tłuszczową, która może przyczyniać się do powstawania cho­rób serca i układu krążenia.
Jaja są przedmiotem handlu przede wszystkim na rynku wewnętrznym, toteż raczej nie uwzględ­nia się ich w statystykach międzynarodowych obro­tów handlowych. Tylko nieliczne kraje, w tym Dania i Holandia, eksportują drób i przetwory dro­biowe do innych wysoko uprzemysłowionych państw europejskich.
Tradycyjnie kury hodowano w niewielkich gospodarstwach rolnych i przydomowych zagro­dach, gdzie same zdobywały pożywienie lub też byty karmione resztkami pochodzącymi z farmy i gospodarstwa domowego. Ten system nadal do­minuje w krajach rozwijających się, jednakże przy jego zastosowaniu osiąga się niższą produkcję jaj, a mięso drobiu nie ma takich właściwości jak ptac­twa hodowanego w krajach zachodnich.
Gospodarstwa wielofunkcyjne, zajmujące się uprawą różnych gatunków roślin i hodowlą wielu gatunków zwierząt, znane są również na Zachodzie.
W takich gospodarstwach drób żyje albo w zagro­dach, albo bez żadnych ograniczeń „na wolności". W ostatnich latach jednakże hodowla drobiu, szcze­gólnie w Europie, Ameryce Północnej i Japonii, ulega coraz większej specjalizacji. Ponad dwie trze­cie kurczaków hodowanych w Wielkiej Brytanii pochodzi z dużych ferm liczących 20000 a nawet więcej sztuk ptactwa, a liczebność wielu ferm dro­biowych w innych krajach zachodnich przekracza 100000 sztuk.
Na fermach wyspecjalizowanych zwierzęta czę­sto trzyma się pod dachem w oddzielnych klatkach. Niektóre z nich wyposażone są w rodzaj pochyłej podłogi, po której jaja staczają się na specjalne pasy transportowe, którymi wędrują do myjni. Klatki są nieraz budowane warstwowo, jedna na drugiej. Wydajność traktuje się więc priorytetowo, często zapominając o względach humanitarnych.

Podobne prace

Do góry