Ocena brak

Czym różni się zezwolenie dewizowe od zwolnienia dewizowego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela w drodze rozporządzenia ogólnego zezwoleń dewizowych. Zezwolenia takie mogą dotyczyć wszystkich lub rodzajowo określonej kategorii podmiotów oraz wszystkich lub rodzajowo określonych czynności. Zezwoleń dewizowych udziela się, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu lub równowadze bilansu płatniczego albo innym podstawowym interesom państwa. W zezwoleniu dewizowym może być ustalony obowiązek spełnienia określonych warunków. Z zezwolenia dewizowego udzielonego na zawarcie umowy mogą korzystać wszystkie jej strony, o ile w zezwoleniu nie zastrzeżono inaczej.

Do góry