Ocena brak

Czym jest zanieczyszczenie wody?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Problem zanieczyszczeń dotyczy nie tylko mórz i oceanów, ale przede wszystkim wód śródlądowych. Ska­żone bywają strumienie, kanały, rzeki, a takie naturalne zbiorniki wodne - jeziora i stworzone przez człowieka zbiorniki retencyjne.
Często zanieczyszczona woda na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od wody czy­stej. Czynniki, które ją zanieczyściły, naj­częściej są bowiem tak rozcieńczone, że niewi­doczne gołym okiem. Wyjątkiem są detergenty, które tworzą pianę, oraz utrzymujące się na po­wierzchni oleje i ścieki kanalizacyjne. Wszystkie rodzaje zanieczyszczeń są natomiast łatwo wykry­wane w laboratoriach za pomocą standardowych testów biochemicznych. Na podstawie tych wła­śnie testów określa się poziom zanieczyszczenia i klasyfikuje rzeki do określonych grup.

Skażenie środowiska ma katastrofalne następ­stwa dla żyjącej w rzekach i jeziorach flory i fauny. Trzeba jednak pamiętać, że człowiek mógłby sto­sunkowo szybko doprowadzić do odtworzenia pierwotnego stanu tych akwenów. Niektóre bez­kręgowce spływają z prądem w zniszczone rejony z górnego biegu rzeki. Niektóre organizmy, na przykład jętki, stosunkowo dobrze znoszą nawet duże stężenie substancji toksycznych, inne zaś, na przykład rureczniki, doskonale radzą sobie w śro­dowisku wypełnionym substancją organiczną, w którym występuje niedobór tlenu. Wystarczyło­by, żeby człowiek nie dopuszczał do dalszego zanieczyszczania akwenu.

Podobne prace

Do góry