Ocena brak

Czym jest Wenus?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Średnica Wenus jest niewiele mniejsza od ziem­skiej i wynosi 12104 km. Planeta ta potrzebuje 225 dni na okrążenie Słońca, od którego znajduje się w odległości 108 min kilometrów, i aż 243 dni na pełny obrót dookoła własnej osi. Sprawia to, że wenusjańska doba jest dłuższa niż wenusjański rok. Inną osobliwością Wenus jest kierunek obrotu. Wenus wiruje zgodnie z mchem wskazówek zega­ra, podczas gdy wszystkie pozostałe planety poru­szają się w kierunku przeciwnym.
Wenus to najbliższy planetarny sąsiad Ziemi, najmniejsza odległość na jaką zbliża się do Ziemi to 42 min km. Mimo tak bliskiego sąsiedztwa, We­nus jest krańcowo różna od naszej planety. Ko­rzystne przedziały temperatur oraz bogata w tlen i azot atmosfera umożliwiły rozwój życia na Ziemi. Panujące na Wenus warunki wykluczają taką moż­liwość. Średnia temperatura powietrza przekracza 475°C, a atmosfera z dużą zawartością dwutlenku węgla i 90-krotnie wyższym niż ziemskie ciśnie­niem jest zabójcza dla organizmów żywych, przy­najmniej takich, jakie potrafimy sobie wyobrazić. Na domiar złego nad powierzchnią planety unoszą się chmury kwasu siarkowego.
Wartość temperatury panującej na Wenus jest tak wysoka z powodu znanego również na Ziemi efektu cieplarnianego. Atmosfera bogata w dwutle­nek węgla przepuszcza długofalowe promienio­wanie słoneczne ku powierzchni planety. Fale odbi­jają się od podłoża i zamieniają na krótkofalowe promieniowanie podczerwone, czyli ciepło - zatrzy­mywane przez atmosferę. Grube warstwy chmur stale unoszą się nad Wenus,uniemożliwiając obser­wację jej powierzchni przez teleskop.
Zdjęcia wykonane przez rosyjską sondę kos­miczną ukazały oczom ziemskich badaczy kamie­nistą powierzchnię Wenus. Zdjęcia nadesłane przez sondę Magellan pokazały, że jest ona pokryta kra­terami, na których widoczne są ślady wystygłej lawy. Około 79% powierzchni planety stanowią równiny, spośród których wyrastają jedynie dwie wyżyny przypominające nieco ziemskie konty­nenty. Jedna, nazwana Ziemią Afrodyty, leży na równiku i ma powierzchnię zbliżoną do powierzch­ni Ameryki Południowej. Druga z wyżyn - poło­żona na północnych szerokościach Ziemia Isztar -jest mniejsza, ma powierzchnię mniej więcej równą powierzchni Australii.

Podobne prace

Do góry