Ocena brak

Czym jest sztuka?

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Sztuka zaspokaja potrzeby este­tyczne jednostki Pełni jednak również pewne funkcje społeczne -na przykład sztuka sakralna po­budza wiarę. Dzieła sztuki mogą też podnosić prestiż jednostek i całych społeczeństw.
Trudno jest dyskutować o roli sztuki w spo­łeczeństwie bez próby odpowiedzi na pyta­nie, czym właściwie jest sztuka, a przynaj­mniej,jakie formy przybiera. Najprościej mówiąc, sztuka to dziedzina ludzkiej działalności twórczej wyróżniona ze względu na związane z nią wartości artystyczne (zwłaszcza piękno - stąd nazwa „sztu­ki piękne"), której wytwory (dzieła sztuki) stano­wią trwały dorobek kultury.
Czasami wśród laików rozumienie sztuki ograni­cza się do sztuk plastycznych, dla znawców słowo to ma jednak o wiele szersze znaczenie. Oprócz malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki, czyli sztuk plastycznych, istnieje jeszcze sztuka dekoracyjna (użytkowa) do której należą różne dziedziny rzemiosła (na przykład garncarstwo, tkactwo), grafika użytkowa oraz dekoracja wnętrz; architek­tura; literatura - a w niej poezja, powieści, eseje, biografie, autobiografie, epistolografia, czyli sztuka pisania listów i wiele innych; sztuki dramatyczne - na przykład dramaty teatralne, filmy i seriale pro­dukowane na zamówienie telewizji, filmy kinowe; muzyka - od muzyki ludowej poprzez pop aż po muzykę klasyczną. Różne formy sztuki mogą się zazębiać i przenikać. Opera, na przykład, jest połą­czeniem muzyki i dramatu, jest też w niej miejsce na sztukę dekoracji w postaci scenografii i kostiu­mów. Trudno jest też rozstrzygnąć, czy na przykład graffiti jest jednym z rodzajów malarstwa, czy sztu­ki użytkowej, jeśli w ogóle można je traktować jako formę artystycznej ekspresji.
Niektóre ze wspomnianych form sztuki -zwłaszcza kino i twórczość telewizyjna - istnieją od bardzo niedawna. Inne towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Wiele z najwcześniejszych prze­jawów artystycznej działalności ludzi bezpowrot­nie utraciliśmy. Niewiele wiemy o najdawniejszych formach muzyki czy opowieściach, które snuto przy cieple obozowego ogniska. Na szczęście za­chowały się liczne malowidła i elementy sztuki użytkowej - malowidła wykonane na skale, głów­nie w zamieszkiwanych niegdyś jaskiniach, rzeź­by wykonane z kości i kłów zwierząt, gliniane figurki. Antropolodzy badający pierwotne plemiona na całym świecie spisują dla nas i potomnych ich pieśni, opowieści i rytuały, które ciekawe same w sobie, mogą również dostarczyć wielu istotnych informacji na temat ewolucji sztuki.

Podobne prace

Do góry