Ocena brak

Czym jest polityka zagraniczna?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

W rządzie każdego państwa istnieje wydzielony administracyjnie dział, zajmujący się utrzymaniem pokojowych stosunków z innymi krajami. Na przy­kład w USA jest to Departament Stanu, w Polsce zaś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Instytucje te dzień po dniu planują i nadzorują politykę zagra­niczną państwa.
Rola władz ustawodawczych, w przypadku Pol­ski jest to Sejm, ogranicza się zwykle do ratyfika­cji bądź odrzucenia traktatów wynegocjowanych i przedstawionych do zatwierdzenia przez Mini­sterstwo Spraw Zagranicznych. Jednak parlament danego kraju ma ogromny wpływ na politykę zagraniczną, zachowując kontrolę nad budżetem państwa. Ilość pieniędzy przeznaczana na siły zbrojne często decyduje o pozycji państwa na are­nie międzynarodowej.

Podobne prace

Do góry