Ocena brak

Czym jest OPEC?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych grupa 13 słabo rozwiniętych państw produkują­cych ropę naftową utworzyła organizację zwaną OPEC (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową). Eksporterzy ropy naftowej - poprzez działania międzynarodowych spółek naftowych kontrolujących wydobycie i transport tego nie­zwykle ważnego, a wówczas stosunkowo taniego źródła energii - byli ściśle związani z krajami importującymi ropę.
W latach siedemdziesiątych władze OPEC przejęły kontrolę nad działalnością międzynaro­dowych spółek naftowych w granicach państw członkowskich organizacji. Czterokrotnie wzrosła wtedy cena ropy naftowej. W rezultacie państwa OPEC uzyskały większy udział w handlu świato­wym, a także w światowych dochodach. Udział państw OPEC w handlu światowym, który w la­tach 1948 - 1972 wynosił stale około 5%, do 1974 roku wzrósł do 10%.
Efekty redystrybucji dochodów światowych, wywołały poważny kryzys gospodarki państw roz­winiętych, powodując niedobory paliwa i inflację. Wzrost cen spowodował jednakże szereg proble­mów w innych krajach rozwijających się, chociaż kraje OPEC służyły pomocą wielu innym pań­stwom Trzeciego Świata.
Część powstałych w ten sposób dochodów kra­je OPEC zainwestowały w projekty rozwojowe, ale z kolei aby je przeprowadzić, potrzebowały nowoczesnych technologii i towarów produkowa­nych na Zachodzie. Pozostała część dochodów została zamieniona na aktywa finansowe w kra­jach rozwiniętych. Dla bezpieczeństwa tych inwe­stycji konieczne było utrzymanie się stabilnego systemu gospodarczego w krajach rozwiniętych. W ten sposób kraje OPEC znowu znalazły się w pewnej zależności od rozwiniętych gospodarczo importerów ropy.

Podobne prace

Do góry