Ocena brak

Czym jest nawadnianie gleby?

Autor /Szary Dodano /31.01.2012

Około jednej siódmej całej powierzchni lądów stanowią pustynie. Z powodu małej ilości opa­dów wegetacja roślin jest tam praktycznie nie­możliwa. Dzięki irygacji człowiek sprawił, że zieleń powróciła na wiele pustynnych obszarów.
Rolnicy z Bliskiego Wschodu znają metody irygacji suchych gruntów od tysięcy lat. Już trzy tysiące lat przed naszą erą nawadniano tereny w dolinie Nilu w Egipcie, w dorzeczach Tygrysu i Eufratu w Mezopotamii (obecnie Irak), a także w Chinach i Indiach.
Najprostszą metodą nawadniania jest dopro­wadzanie wody kanałami z jej naturalnych źró­deł, takich jak rzeki. Jest to jednak możliwe jedy­nie w przypadku, gdy nachylenie terenu pozwala wodzie spływać w pożądanym kierunku.
Od wieków Egipcjanie musieli sobie radzić z Nilem, który co roku zalewał okoliczne tereny. Nauczyli się gromadzić nadmiar wody i odpro­wadzać ją na pola dopiero wtedy, kiedy Nil ustę­pował i ziemia znowu potrzebowała wody. W ro­ku 1968 wybudowano wielką Tamę Asuańską, dzięki której można kontrolować ilość wody w Nilu, a ewentualny jej nadmiar gromadzić w sztucznym Jeziorze Nasera. Dzięki okiełznaniu wód Nilu, Egipt podwoił wydajność rolnictwa.

Na obszarach wielu pustyń znajdują się potężne podziemne, naturalne zbiorniki wodne zwane basenami lub nieckami artezyjskimi. Wody arte­zyjskie zamknięte są między dwiema warstwami skał wodoszczelnych. Stały dopływ wody do podziemnego basenu ułatwia nachylenie warstw skalnych. Z upływem czasu w zbiorniku artezyj­skim gromadzi się coraz więcej wody, stąd pod­dana jest ona dużemu ciśnieniu. Wystarczy prze­wiercić zewnętrzną warstwę wodoszczelną, żeby spowodować samoczynny wypływ wody. Bez tych podziemnych wód nie byłaby możliwa intensywna uprawa ziemi w oazach czy hodowla owiec w Australii.
Istnieją trzy sposoby rozprowadzania wypompowanej wody po powierzchni: zraszanie za po­mocą specjalnych urządzeń, rozprowadzanie w glebie systemem specjalnych kanalików oraz doprowadzanie wody bezpośrednio do korzeni roślin uprawnych.
Użycie pomp znacznie podnosi koszty uprawy. Stąd stosowane są tylko w Europie zachodniej, w południowo-wschodniej Australii oraz w Izrae­lu, gdzie uprawy owoców, kwiatów i warzyw są bardzo dochodowe. W ostatnich czterdziestu la­tach udało się uzdatnić sporą część pustyni Nagew, dzięki wodzie pompowanej z północy kraju.

Podobne prace

Do góry