Ocena brak

Czym jest naród?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Naród to wspólnota ludzi posługują­cych się tym samym językiem, mających wspól­nych przodków, historię i kulturę. Duma z przyna­leżności do określonego narodu określana jest zwykle jako patriotyzm. Wiele państw zamiesz­kanych jest przez wiele narodów lub grup etnicz­nych. Ta wielonarodowość bardzo wyraźnie zazna­czyła się po upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, kiedy ze starego, wielo­narodowego molocha wyłoniło się wiele nowych państw. Koniec silnie scentralizowanego systemu sprawowania władzy spowodował wiele konflik­tów o podłożu nacjonalistycznym.

Podobne prace

Do góry