Ocena brak

Czym jest higiena środowiskowa?

Autor /Zuza Dodano /31.01.2012

Zdrowe społeczeństwo dba o zapewnienie właściwej higieny środowiskowej, czyli takie usługi sanitarne jak:

■ Usuwanie ognisk chorób zakaźnych ze wspólnych zbiorników wody, magazynów żywności itd.

■ Bezpieczne usuwanie oraz przetwarzanie ścieków i odpadów komunalnych i przemysłowych.

Kontrola potencjalnych źródeł chorób zakaźnych, które mogą wystąpić przy przygotowywaniu, pakowaniu, dystrybucji, magazynowaniu i sprzedaży żywności, np. w gospodarstwach rolnych, hurtowniach, sklepach i restauracjach.

■ Kontrola populacji gryzoni i pewnych owadów.

W ostatnich latach wzrasta zagrożenie nie tylko indywidualnych osób, ale całego środowiska naturalnego, związane z odpadami toksycznymi pochodzącymi z zakładów przemysłowych i elektrowni jądrowych oraz z emisją gazów podczas spalania paliw organicznych (węgla, ropy naftowej i gazu) i pracy silników spalinowych. Ludzie na całym świecie zaczynają jednoczyć się we wspólnym wysiłku przeciwdziałania takim zjawiskom, jak kwaśne opady, zmniejszanie się warstwy ozonowej, skażenie rzek, jezior i oceanów. Podejmuje się również działania mające na celu ochronę zwierząt i roślin, a także życia i zdrowia ludzi. Jednak skala problemów jest olbrzymia. Dopiero przyszłość pokaże, czy możliwe jest stworzenie skutecznego i praktycznego systemu ogólnoświatowej kontroli, która pogodzi rezultaty nienasyconej chęci posiadania dóbr materialnych oraz swobodnego podróżowania z ograniczonymi możliwościami naszej planety. Stale zwiększająca się populacja ludzka potrzebuje żywności, energii, schronienia, środków transportu i dóbr materialnych, a potrzeby te są coraz większym ciężarem dla środowiska, w którym żyjemy.

Wszystkie te problemy powstały w stosunkowo krótkim czasie, na przestrzeni około 200 lat, i narastają coraz intensywniej. Dość wcześnie uchwalone akty prawne, jak brytyjski Akt o Czystym Powietrzu, miały na celu zniwelowanie negatywnego wpływu pieców oraz palenisk domowych i przemysłowych na atmosferę. Dym, mgła i smog powodowały poważne choroby układu oddechowego, jak chroniczne zapalenie oskrzeli i astmę. W wielu częściach świata zjawisko to występuje nadal. Zagrożenie ze strony tych i innych substancji wydzielanych do atmosfery oznacza, że potrzebna jest zmiana przepisów prawnych na skalę międzynarodową, jeśli próby redukcji skażenia atmosfery mają być skuteczne.

Także wiele procesów technologicznych ma negatywny wpływ na zdrowie pracujących przy nich robotników. Na przykład praca w kurzu i pyle powoduje różnorodne schorzenia, zwłaszcza choroby płuc. Często zagrożone jest także zdrowie pracowników zakładów chemicznych. Pracujący przy pochodnych aniliny są zagrożeni guzami pęcherza, podczas gdy pracujący przy rtęci lub kadmie mogą cierpieć na zatrucie krwi. Robotnicy zajmujący się wełną, futrem i skórami mogą zarazić się wąglikiem, podczas gdy ludzie stykający się w swojej pracy ze smołą i produktami jej spalania mogą zachorować na raka skóry.

W wielu krajach ustawodawstwo wprowadziło obowiązek ochrony zdrowia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przepisy prawne regulują minimalny wiek zatrudnianych osób, liczbę godzin pracy, zobowiązują do zabezpieczenia potencjalnie niebezpiecznych maszyn, noszenia odzieży ochronnej na określonych stanowiskach, przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, posiadania urządzeń sanitarnych itp. Zakłady przemysłowe odwiedzają inspektorzy kontrolujący przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od połowy dwudziestego wieku rządy wielu krajów próbują także wpłynąć na zdrowie indywidualnych osób, organizując głośne kampanie. Kampanie te mają na celu uświadomienie ludziom niebezpieczeństw, na przykład, nieodpowiedniej lub ubogiej diety, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, niewłaściwej higieny jamy ustnej. Kampanie rządowe prowadzone od dziewiętnastego wieku ostrzegały społeczeństwa o chorobach przenoszonych drogą płciową, takich jak rzeżącz-ka, syfilis i opryszczka. Rozprzestrzenianie się AIDS, choroby, na którą jak dotąd nie ma lekarstwa, zwiększyło jeszcze konieczność uświadamiania członków społeczeństw w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

Społeczeństwa, wykorzystujące zaawansowane technologie i urządzenia, których członkowie mogą swobodnie podróżować po całym świecie, często muszą ograniczać wolność jednostki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa większości.

Problem ten najlepiej zilustrować na przykładzie przepisów drogowych, których przestrzeganie stało się niezmiernie ważne przy masowym korzystaniu z samochodów, ciężarówek i innych środków transportu. Typowe przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo na drogach publicznych określają minimalny wiek otrzymania prawa jazdy, wprowadzają ograniczenia prędkości, nakładają obowiązek zakładania kasków przez motocyklistów i zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodach. Same pojazdy również podlegają drobiazgowym badaniom sprawności, są wyposażone we wzmocnione szyby i inne urządzenia chroniące przez wypadkiem drogowym i zmniejszające jego skutki.

Podobne prace

Do góry