Ocena brak

Czym jest handel toksycznymi odpadami?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Handel toksycznymi odpadami ma swój pozytyw­ny wymiar. Nie licząc tych przypadków, w których nieuczciwe firmy uciekają się do nielegalnego, czy­li zagrażającego środowisku pozbywania się od­padów, doprowadził on do powstania wyspecjali­zowanych przedsiębiorstw, które właśnie ze względu na swą specjalizację są w stanie znacznie skuteczniej poradzić sobie z problemem przecho­wywania tych niebezpiecznych materiałów. Spec­jalistyczne firmy posiadają własne instytuty badaw­cze, w których nieustannie poszukuje się tańszych i skuteczniejszych sposobów składowania i neutra­lizacji odpadów. Dzięki nim ludzie i środowisko naturalne będą prawdopodobnie mniej narażeni na skażenia wynikające z niekompetencji.
Z drugiej strony z handlem odpadami wiążą się też pewne niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest niewątpliwie fakt. iż składowiska odpadów znaj­dują się najczęściej w znacznej odległości od zakła­dów przemysłowych, w związku z czym trzeba je tam przewieźć albo ciężarówkami, albo koleją, albo statkami. Trasy przewozu niebezpiecznych odpa­dów są zwykle utrzymywane w tajemnicy. Tran­sport ciężarówkami i pociągami odbywa się naj­częściej nocą, kiedy ruch jest mniejszy, tak by zminimalizować ryzyko ewentualnego wypadku. Ludzie mieszkający w pobliżu składowisk przy­zwyczaili się już do wolno przejeżdżających w środku nocy ciężarówek lub pociągów z tok­sycznymi substancjami.
Od czasu do czasu wybuchają niepokoje spo­łeczne związane z transportem odpadów. Na przy­kład Zurich wysyłał odpady z miejskiej spalarni śmieci (niektóre z nich toksyczne) do byłego NRD, gdzie zasypywano nimi stare kopalnie i kamienio­łomy. Jednak, aby się tam dostać, transporty z odpa­dami musiały przejechać przez Niemcy Zachodnie, których mieszkańcy protestowali przeciwko temu procederowi, między innymi blokując drogi. Protest odniósł skutek i dzisiaj popioły z Zurichu trafiają do angielskich składowisk w okolicach Walsall, zawożone tam koleją przez Francję i statkami przez kanał La Manche.

Podobne prace

Do góry