Ocena brak

Czym jest globalne ocieplenie?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Globalne ocieplenie jest prawdopo­dobnie skutkiem rozwoju przemysłu i motoryzacji. Wprawdzie podwyż­szenie temperatury jest niemal nie­zauważalne przez człowieka, ale wpływ ocieplenia na planetę może być katastrofalny w skutkach.
Rezultatem ocieplania klimatu Ziemi mogą być susze, katastrofalne powodzie, huraga­nowe wiatry i pożary. Zauważalne zmiany mogą dotyczyć również świata roślin i zwierząt. Dla naukowców pytanie o przyczyny ocieplania klimatu i poszukiwanie sposobów przeciwdziała­nia temu procesowi jest równie ważne jak przewi­dywanie jego skutków.
Jeśli przyczyną wzrostu temperatury na kuli ziemskiej nie byłaby działalność człowieka, odpo­wiedzi należałoby szukać w naturalnych procesach, jakie od milionów lat zachodzą na Ziemi. Badając dzieje Ziemi geolodzy odkryli ślady co najmniej kilku wielkich epok lodowych, kiedy następował gwałtowny spadek temperatury, a znaczna część naszej planety pokrywała się lodem. Również w czwartorzędzie, młodszym okresie kenozoiku trwającym od około 2 milionów lat temu do dziś, lodowce pokryły ogromne obszary kuli ziemskiej. Młodsza epoka czwartorzędu, trwająca obecnie -holocen, traktowana jest przez wielu naukowców za jeszcze jeden interglacjał, czyli cieplejszy okres między dwoma glacjałami (zlodowaceniami),kiedy to lodowce zanikają lub ograniczają swój zasięg do małych obszarów. Na przestrzeni dziejów tem­peratura Ziemi wielokrotnie była znacznie wyższa niż obecnie. Wyraźne ocieplenie klimatu miało na przykład miejsce w pliocenie, najmłodszej epoce trzeciorzędu trwającej od ok. 5 do ok. 2 min lat temu, kiedy to poziom morza był o 30-35 metrów wyższy niż obecnie. Epoki lodowcowe są najpraw­dopodobniej wynikiem zmiany kąta nachylenia osi ziemskiej i jej orbity w stosunku do Słońca. Zmiany temperatury mogą mieć również związek z ilością wysyłanej w kierunku Ziemi energii słonecznej, ilością pyłu wulkanicznego w atmosferze i wresz­cie w pewnym, choć ciągle trudnym do oszaco­wania stopniu z działalnością człowieka.
Naukowcy dysponują dowodami, że w ciągu ostatnich 100 lat temperatura Ziemi wzrosła o 0,5 stopnia. Obecnie rośnie prawdopodobnie o 0,3 stop­nia w ciągu 10 lat. Jeśli człowiek będzie nadal za­nieczyszczał atmosferę, w XXI wieku średnia tem­peratura Ziemi może wzrosnąć od 1 do 5 stopni.

Podobne prace

Do góry