Ocena brak

Czym jest energia atomowa?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Od czasu wynalezienia bomby atomowej w 1945 roku, eksperci pokładają wielkie nadzieje w wyko­rzystaniu energii jądrowej do wytwarzania ener­gii. W 1990 r. na świecie istniało 435 elektrowni atomowych, które dostarczały około 1% produko­wanej na wszystkich kontynentach energii.
Ciepło w reaktorze atomowym uzyskuje się po­przez rozszczepienie jądra atomu radioaktywnego pierwiastka - uranu 235. Uzyskana w ten sposób energia cieplna używana jest do produkcji pary wodnej napędzającej turbiny, które wytwarzają energię elektryczną. Uran 235 stanowi tylko 0,7% wszystkich złóż tego pierwiastka. Na całą resztę składa się przede wszystkim uran 238. Prowa­dzone są jednak prace nad wykorzystaniem uranu 238 do produkcji energii atomowej. Gdyby tech­nologia ta okazała się opłacalna, człowiek będzie mógł korzystać z zasobów naturalnych uranu przez tysiące lat.

Niewątpliwie wykorzystywanie energii jądra ato­mu ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to nie­zwykle ekonomiczny sposób, ponieważ z 1 tony uranu 235 można uzyskać więcej energii niż z 12 milionów baryłek ropy naftowej. Ponadto prawi­dłowe funkcjonowanie elektrowni atomowych nie jest szkodliwe dla środowiska.
Istnieją jednak argumenty zdecydowanie prze­mawiające przeciw takiej metodzie. Budowa elek­trowni atomowych jest bardzo kosztowna. Pro­duktem ubocznym rozszczepiania jądra atomu są wielkie ilości odpadów radioaktywnych, które muszą być przechowywane setki lat w specjalnych warunkach, zanim przestaną być niebezpieczne dla żywych organizmów. Wreszcie awarie tego ty­pu zakładów, jak np. pamiętny pożar w elektrow­ni w Czernobylu na Ukrainie w 1986 roku, pro­wadzą do napromieniowania znacznych obszarów położonych w niekoniecznie bliskim sąsiedztwie i powodują śmierć oraz poważne choroby tysięcy ludzi. Po katastrofie w Czernobylu, wiele państw zrezygnowało z budowy elektrowni atomowych.
Na świecie trwają nieustanne poszukiwania nowych źródeł energii, które podobnie jak woda, nie dałyby się wyczerpać. Nad niektórymi z nich prowadzi się poważne badania.

Podobne prace

Do góry