Ocena brak

Czym jest demokracja?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Demokracja jest formą rządu, w której władza zwierzchnia należy do obywateli. Jest ona przez nich sprawowana za pośrednictwem urzędników, którzy są mianowani lub wybierani.
Pierwsze rządy posiadające cechy demokracji istniały w niektórych greckich miastach-państwach w IV wieku p.n.e. Chociaż ani niewolnicy, ani ko­biety nie mogli głosować, rządy w tych miastach można w uproszczeniu nazwać systemem demo­kracji bezpośredniej. Wszyscy wolni mężczyźni będący obywatelami miasta gromadzili się, aby wspólnie podejmować decyzje. Taki sposób postę­powania byłby praktycznie niemożliwy we współ­czesnym państwie i został zastąpiony przez demo­krację pośrednią, czyli system przedstawicielski. Rządy sprawują przedstawiciele wybrani przez wyborców, przed którymi są oni odpowiedzialni.
Demokracja w większości krajów w Europie i na świecie jest oparta na trójpodziale władzy, która sprawowana jest przez niezależne, choć powiąza­ne ze sobą, instytucje. Są to władza ustawodawcza (która stanowi prawo), wykonawcza (która je egze­kwuje) i sądownicza (sądy).
W tym systemie ani organy władzy wykonaw­czej, ani ustawodawczej nie powinny mieć prawa do ingerencji w decyzje sędziów. Niezależność trzech rodzajów władz jest zapewniana między in­nymi przez zmianę przedstawicieli władz ustawo­dawczej i wykonawczej w trakcie wolnych wybo­rów. Musi także istnieć dysponująca realną siłą, sprawna opozycja reprezentująca ludzi o odmien­nych poglądach od ekipy rządzącej.
Do innych ideałów demokracji należą rządy prawa. Oznacza to dla obywateli wolność od samo­wolnego aresztowania i zapewnienie sprawiedli­wego procesu. Należą do nich także wolność poglą­dów i słowa, wolność zrzeszania się i prawne ograniczenia samowoli władzy.
Ogólnie rzecz biorąc, demokracje zachodnie przyjęły jeden z dwóch modeli rządów demokra­tycznych - system prezydencki, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, lub system parlamen­tarny - taki jak w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Hiszpanii. Cechą charakterystyczną systemu prezydenckiego jest to., że prezydent jest odpo­wiedzialny za władzę wykonawczą i bezpośrednio kieruje pracami rządu.

Podobne prace

Do góry