Ocena brak

Czym jest amerykański system prezydencki?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

W Stanach Zjednoczonych często zdarza się sytu­acja, że zostaje wybrany prezydent z partii repu­blikańskiej , a większość w obu izbach Kongresu uzyskuje partia demokratyczna lub odwrotnie. W takim systemie konieczny jest kompromis mię­dzy władzami ustawodawczą i wykonawczą, nawet kiedy prezydent należy do partii posiadającej więk­szość w obu izbach Kongresu.
Amerykański system prezydencki charakteryzu­je się nie tylko trójpodziałem władz, ale także po­działem na rząd federalny i rządy poszczególnych stanów. Stany Zjednoczone są federacją, w której poszczególne rządy 50 stanów posiadają preroga­tywy niezależne od uprawnień władz federalnych.

Podobne prace

Do góry