Ocena brak

Czy turystyka chroni przyrodę czy ją niszczy??

Autor /goalgeRok Dodano /17.07.2005

Czy turystyka chroni przyrodę, czy ją niszczy??
Współczesna turystyka wykorzystuje różne formy związane z ochroną środowiska. Wśród nich najwyższą formę mają parki narodowe, potem Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu oraz Rezerwaty Przyrody. W miejscach tych poruszanie się jest dopuszczone tylko na wyznaczonych trasach np.: szlak pieszy, rowerowy, konny lub narciarski, ścieżka przyrodnicza lub dydaktyczna. By zapobiec niszczeniu przyrody wprowadzane są różnego rodzaju zakazy np.: zakaz połowów, zakaz zbierania grzybów w lasach, zakaz biwakowania.
Jednak moim zdaniem turystyka niszczy przyrodę ponieważ:
Po pierwsze przemysł turystyczny zużywa ogromne ilości wody dla potrzeb hoteli, basenów, pól golfowych, oraz do osobistego użytku turystów, co może skutkować wyczerpywaniem się zasobów wodnych i degradacją ich źródeł. Turysta zatrzymujący się w hotelu zużywa dziennie więcej energii niż lokalny mieszkaniec.
Po drugie powoduje zmiany w krajobrazie. Wykorzystanie ziemi pod budowę miejsc
zakwaterowania i innych obiektów infrastrukturalnych np. tras narciarskich wymagających ogromnej powierzchni związanej z budową i eksploatacją wyciągów narciarskich. Turystyka również powoduje intensywne wyręby lasów w celu pozyskania drewna opałowego.
W wyniku intensywnego rozwoju turystyki narciarskiej następuje Erozja gleby, oraz zwiększone niebezpieczeństwo wystąpienia lawin, osunięć ziemi, oraz powodzi.
Budowa hoteli prowadzi do zwiększenia liczby obiektów odprowadzających ścieki; ilość odprowadzanych ścieków i nieczystości gwałtownie wzrasta w szczycie sezonu
turystycznego, w którym wiele miejscowości turystycznych ma kilkakrotnie więcej turystów niż poza sezonem. W efekcie ścieki zanieczyszczają morza i jeziora otaczające bazy turystyczne, szkodzą florze i faunie, prowadzą do poważnych uszkodzeń raf koralowych i powodują niedobór tlenu w ekosystemach wodnych. Bezpośrednim następstwem niedotlenienia jest uśmiercenie ryb, co prowadzi do zmniejszenia ich ilości, oraz do zaburzeń w ekosystemie. Również wzrasta produkcja nadmiernej ilości odpadów.
Zanieczyszcza powietrze emisją ze źródeł komunikacyjnych – transport lotniczy, drogowy i kolejowy intensywnie się rozwija odpowiednio do rosnącej liczby turystów i ich ogromnej mobilności. W związku z tym turystyka odpowiedzialna jest za znaczną emisję do atmosfery takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki czy dwutlenek węgla;
Turystyka powoduje ogromne straty w bogactwie biologicznym na wiele sposobów np. poprzez współzawodnictwo z dziką przyrodą o siedliska i bogactwa naturalne.
Zakłóca spokój flory i fauny poprzez nadmierny hałas emitowany przez pojazdy samochodowe, samoloty, motocykle, oraz pojazdy rekreacyjne np.: skutery śnieżne i skutery wodne
Rozwój przystani oraz przekształcenia linii brzegowej mogą powodować zmiany w
dostarczaniu materiału przez prądy i w rezultacie erozję przybrzeżną; pozyskiwanie materiałów budowlanych z terenów nadmorskich i okolic brzegowych negatywnie wpływa na stan lasów w głębi lądów i występujące tam siedliska flory.
Niszczy pokrywy roślinne (tzw. zadeptywanie), oraz powoduje erozję gleby wywołaną głownie: działalnością obozowisk, intensywną eksploatacją szlaków turystycznych, oraz uciążliwością pojazdów samochodowych
Zakłóca egzystencję zwierząt np.: nietoperzy w jaskiniach oraz ptactwa wodnego i roślin wodnych spowodowane różnorodnymi formami rekreacji takimi jak: żeglarstwo,
narciarstwo wodne, spływy kajakowe;

W podsumowaniu mogę stwierdzić, że turystyka wpływa niekorzystnie na przyrodę, prowadzi do zniszczenia środowiska oraz świata zwierząt. Powoduje różnego rodzaju zanieczyszczenia i zakłócenia, chociaż z roku na rok ludzie coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na przyrodę i jej piękno.

Podobne prace

Do góry