Ocena brak

Czy mózg kobiety i mężczyzny jest zlateralizowany w tym samym stopniu?

Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013

Płeć jest ważnym czynnikiem modyfikującym wzorzec funkcjonalnej organizacji mózgu. Badania z zakresu psychologii społecznej wyraźnie wskazują, źe kobiety i mężczyźni różnią się pod względem wielu cech psychicznych, a także zdolności poznawczych (Geschwind, Galaburda 1987). Wiadomo, że mężczyźni zazwyczaj są lepsi w zadaniach wymagających analizy cech przestrzennych, Związanych z projektowaniem, konstruowaniem, myśleniem przestrzennym, orientacją na mapie i planie, operacjami matematycznymi. Kobiety natomiast znacznie przewyższają mężczyzn w zadaniach werbalnych.

Różnice te uwidaczniają się już u małych dzieci, np. podczas zabaw, poza tym rozwój językowy w ontogenezie zazwyczaj wcześniej następuje u dziewczynek niż u chłopców'. Zróżnicowane zdolności poznawcze przejawiają się nieco wyższym ilorazem inteligencji mężczyzn w skali wykonaniowej, a kobiet w skali werbalnej. Warto jednak podkreślić, że większa sprawność w zakresie danej funkcji nie łączy się z silniejszą lateralizacją mózgu w' zakresie tej funkcji. Przegląd dotychczasowych danych na ten temat przedstawiła Doreen Kimura (1999). Autorka przytoczyła szereg badań wskazujących, że mózgi mężczyzn są silniej zlateralizowanc niż kobiet.

Świadczą o tym zarówno obserwacje kliniczne, jak i wyniki badań eksperymentalnych. Na przykład uszkodzeniom prawej półkuli u kobiet znacznie częściej niż u mężczyzn towarzyszy afazja, jednak u mężczyzn częściej jest ona skutkiem uszkodzenia w obrębie półkuli lewej. Ponadto proces wznawiania utraconych funkcji językowych jest znacznie szybszy u kobiet niż u mężczyzn. Podobnie deficyty w zakresie funkcji przestrzennych po uszkodzeniach półkuli prawej są częstsze u mężczyzn niż u kobiet.

Dane te wskazują na mniej wyraźną asymetrię funkcjonalną mózgu kobiet niż mężczyzn. A zatem można stwierdzić ogólnie, że zarówno Icworęczność, jak i płeć żeńska sprzyjają mniej wyraźnej łateralizaeji funkcji w mózgu.

Podobne prace

Do góry