Ocena brak

Członek zarządu i rady nadzorczej banku jako kredytobiorca

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Bank przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń oraz przy otwieraniu rachunków bankowych jednostkom zależnym i stowarzyszonym z bankiem, akcjonariuszom i członkom organów banku nie może stawiać korzystniejszych warunków, a w szczególności korzystniejszych stóp procentowych niż stosowane przez bank dla danego rodzaju umowy.

Udzielenie kredytu członkowi organu banku:

  • w kwocie przekraczającej równowartość 5000 EURO w złotych łącznego zobowiązania wymaga wspólnej uchwały zarządu i rady nadzorczej, podjętej w głosowaniu tajnym bez udziału zainteresowanego większością 2/3 głosów co najmniej połowy członków obu organów.

  • W kwocie nie przekraczającej równowartości 5000 EURO w złotych łącznego zobowiązania określa regulamin banku.

Suma kredytów nie może przekroczyć 10% funduszy podstawowych banku a w banku spółdzielczym 25%.

Bank ustala w regulaminie sposób udzielania kredytów oraz prowadzi ich odrębną ewidencję.

Udzielenie kredytu członkom organów banku, jeżeli w pojedynczym przypadku przekracza 30000 EURO podlega zgłoszeniu do KNB.

Podobne prace

Do góry